logo
ucho   logo bip

Jarogniewice, dnia 24.11.2017 r.

 DPSJ.KG.252.26.2017

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo dostawczego typu KOMBI VAN.

Przygotowaną ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń do 01.12.2017 r. do godz. 08:00 w zamkniętej kopercie opisanej „SAMOCHÓD".

Złożona oferta musi zawierać: wypełniony i parafowany formularz umowy, wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz aktualny wydruk z CEIDG lub KRS.

Informujemy, że złożona oferta zostanie porównana z innymi ofertami, a Zamawiający zawrze umowę na dostawę z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.

Termin dostawy samochodu upływa w dniu 27.12.2017 r.

Szczegółowy wykaz oczekiwanych parametrów technicznych i wyposażenia został przedstawiony w „Formularzu ofertowym".

Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych ofert zaoferowanego samochodu lub samochodu podobnego o zbliżonych parametrach oraz żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, z zastrzeżeniem że podana cena w ofercie nie będzie podlegać negocjacjom.

Oferent po złożeniu oferty jest nią związany przez 5 dni od dnia upływu terminu składania ofert tzn. do dnia 06.12.2017 r. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Dostawcą.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania samochodu z tak zwaną kratką.

Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30 000 euro nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych -podstawa prawna  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wewnętrzną Zamawiającego obowiązującą do kwoty poniżej progu 30 000 euro.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Możliwości dokonania zmian warunków zawartych w zapytaniu przed terminem składania ofert.

  

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu KOMBI VAN.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy.