logo
ucho   logo bip
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

Jarogniewice, dnia 12 lutego 2018 r.

 

DPSJ.KG.2101.1.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze.

Dzierżawie podlegać będzie działka rolna nr 485 o pow. 1,0500 ha, kl. IV a.

Cena wywoławcza dzierżawy rocznej za działkę wynosi - 1050,00 zł.

Cena ofertowa zaproponowana przez oferenta musi być wyższa od ceny wywoławczej.

Do dnia 12 marca 2018 r. do godz.1100 należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na dzierżawę gruntu" w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres oferenta,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. oferowaną cenę,
 5. dowód wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić do dnia 9 marca 2018 r. przelewem na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w Banku Spółdzielczym w Kościanie nr 27 8666 0004 0108 2758 2000 0003.

Wadium złożone przez oferentów zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet opłaty dzierżawy. Wadium przepada w całości, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2018 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej budynku „Siloam". Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie ustnej między tymi oferentami. Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa na dzierżawę gruntu na okres do dnia 10 marca 2021 r.

Terminy opłat za dzierżawę gruntu zostaną ustalone w umowie.

Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku rolnego za dzierżawiony grunt.

Działkę rolną podlegającą wydzierżawieniu, można zobaczyć po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z kierownikiem Działu Gospodarczego.

Wzór umowy zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl w zakładce zamówienia publiczne.

 

Wzór umowy.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (12/02/2018 13:57:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (12/02/2018 13:58:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (12/02/2018 13:58:06)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę samochodu typu Kombi Van
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (01/12/2017 11:53:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (01/12/2017 11:53:37)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (01/12/2017 11:53:37)
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu KOMBI VAN

Jarogniewice, dnia 24.11.2017 r.

 DPSJ.KG.252.26.2017

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo dostawczego typu KOMBI VAN.

Przygotowaną ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń do 01.12.2017 r. do godz. 08:00 w zamkniętej kopercie opisanej „SAMOCHÓD".

Złożona oferta musi zawierać: wypełniony i parafowany formularz umowy, wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz aktualny wydruk z CEIDG lub KRS.

Informujemy, że złożona oferta zostanie porównana z innymi ofertami, a Zamawiający zawrze umowę na dostawę z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.

Termin dostawy samochodu upływa w dniu 27.12.2017 r.

Szczegółowy wykaz oczekiwanych parametrów technicznych i wyposażenia został przedstawiony w „Formularzu ofertowym".

Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych ofert zaoferowanego samochodu lub samochodu podobnego o zbliżonych parametrach oraz żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, z zastrzeżeniem że podana cena w ofercie nie będzie podlegać negocjacjom.

Oferent po złożeniu oferty jest nią związany przez 5 dni od dnia upływu terminu składania ofert tzn. do dnia 06.12.2017 r. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Dostawcą.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania samochodu z tak zwaną kratką.

Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30 000 euro nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych -podstawa prawna  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wewnętrzną Zamawiającego obowiązującą do kwoty poniżej progu 30 000 euro.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Możliwości dokonania zmian warunków zawartych w zapytaniu przed terminem składania ofert.

  

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu KOMBI VAN.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (24/11/2017 13:36:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (24/11/2017 13:36:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (24/11/2017 13:36:44)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę samochodu osobowo-dostawczego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (24/11/2017 13:13:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (24/11/2017 13:13:24)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (24/11/2017 13:13:24)
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu KOMBI VAN

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu KOMBI VAN.

Przygotowaną ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń do 23.11.2017 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie opisanej „SAMOCHÓD".

Złożona oferta musi zawierać: wypełniony i parafowany formularz umowy, wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz aktualny wydruk z CEIDG lub KRS.

Informujemy, że złożona oferta zostanie porównana z innymi ofertami, a Zamawiający zawrze umowę na dostawę z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.

Termin dostawy samochodu upływa w dniu 21.12.2017 r.

Szczegółowy wykaz parametrów technicznych i wyposażenia został przedstawiony w „Formularzu ofertowym".

Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych ofert zaoferowanego samochodu lub samochodu podobnego o zbliżonych parametrach oraz żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, z zastrzeżeniem, że podana cena w ofercie nie będzie podlegać negocjacjom.

Oferent po złożeniu oferty jest nią związany przez 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert tzn. do dnia 30.11.2017 r. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Dostawcą.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania samochodu z tak zwaną kratką.

Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30 000 euro nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wewnętrzną Zamawiającego obowiązującą do kwoty poniżej progu 30 000 euro.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2. Możliwości dokonania zmian warunków zawartych w zapytaniu przed terminem składania ofert.

 

Zaproszenie do złożenia oferty.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (15/11/2017 13:31:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (15/11/2017 13:31:27)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (15/11/2017 13:31:27)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę samochodu osobowo-dostawczego
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (14/11/2017 13:51:36)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (14/11/2017 13:51:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (14/11/2017 13:51:54)
Odpowiedź do zapytania dotyczącego dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu Kombi Van

W związku z wpłynięciem zapytania dotyczącego dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu Kombi VAN przesyłamy następujące wyjaśnienie:

Pytanie:

W umowie w części 4 pkt. 2 istnieje zapis „dostawca zapewnia przeprowadzenie czynności serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapisami umowy w serwisie na terenie województwa wielkopolskiego w obrębie do 60 km”

Czy ten zapis oznacza, iż w cenie mają być również przeglądy serwisowe? To znaczy wymiana oleju, filtrów …

Odpowiedź:

Nie.

Cena ma obejmować koszty dostarczenia samochodu. Koszty serwisu oraz części niezbędnych do jego przeprowadzenia (olej, filtry itp.) będzie ponosił Zamawiający
w wybranym serwisie w obrębie do 60 km.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (10/11/2017 12:29:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (10/11/2017 12:29:29)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (10/11/2017 12:29:29)
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
Ogłoszenie nr 500054679-N-2017 z dnia 07-11-2017 r.
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500028261-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, Krajowy numer identyfikacyjny 29677900000, ul. ul. Poznańska  25, 64020   Czempiń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 827 027, e-mail pomoc@dps.jarogniewice.pl, faks 612 826 110. 
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DPSJ.KG.252.17.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul Poznańska 25, która obejmuje dostawę gazu wysokometanowego z sieci gazowej oraz usługę dystrybucji tegoż gazu. Gaz jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu. Dostarczony gaz będzie wykorzystywany na potrzeby socjalno-bytowe tzn. do ogrzania budynków, wytworzenia ciepłej wody użytkowej oraz prawidłowej pracy kuchni głównej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09120000-6

Dodatkowe kody CPV: 60300000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 527190.21 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: DUON Dystrybucja S. A. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Serdeczna 8 
Kod pocztowy: 62-081 
Miejscowość: Wysogotowo k. Poznania 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 527190.21 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 527190.21 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 527190.21 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 527190.21 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: DUON Dystrybucja S. A. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Serdeczna 8 
Kod pocztowy: 62-081 
Miejscowość: Wysogotowo k. Poznania 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 527190.21 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 527190.21 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 527190.21 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul Poznańska 25, która obejmuje dostawę gazu wysokometanowego z sieci gazowej oraz usługę dystrybucji tegoż gazu. Gaz jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu. Dostarczony gaz będzie wykorzystywany na potrzeby socjalno – bytowe tzn. do ogrzania budynków, wytworzenia ciepłej wody użytkowej oraz prawidłowej pracy kuchni głównej. W świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia „z wolnej ręki” na podstawie art. 67 ust. 1 lit. a) jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Firma DUON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Wysogotowie mieszczącą się przy ul. Serdecznej 8 jest jedynym wykonawcą, który może kompleksowo zrealizować całe zadanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (07/11/2017 12:19:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (07/11/2017 12:19:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (07/11/2017 12:19:34)
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu KOMBI VAN
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo dostawczego typu KOMBI VAN.

 

Przygotowaną ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń do 14.11.2017 r. do godz.11:00 w zamkniętej kopercie opisanej „SAMOCHÓD". Złożona oferta musi zawierać: wypełniony i parafowany formularz umowy, wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz aktualny wydruk z CEIDG lub KRS. Informujemy, że złożona oferta zostanie porównana z innymi ofertami, a Zamawiający zawrze umowę na dostawę z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.
Termin dostawy samochodu upływa w dniu 20.12.2017 r.

Szczegółowy wykaz parametrów technicznych i wyposażenia został przedstawiony w „Formularzu ofertowym".
Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych ofert zaoferowanego samochodu lub samochodu podobnego o zbliżonych parametrach oraz żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, z zastrzeżeniem, że podana cena w ofercie nie będzie podlegać negocjacjom.
Oferent po złożeniu oferty jest nią związany w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Dostawcą. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania samochodu z tak zwaną kratką.

Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30 000 euro nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wewnętrzną Zamawiającego obowiązującą do kwoty poniżej progu 30 000 euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Możliwości dokonania zmian warunków zawartych w zapytaniu przed terminem składania ofert.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (03/11/2017 11:21:41)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (03/11/2017 11:21:59)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (03/11/2017 11:26:13)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę samochodu osobowo-dostawczego
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (02/11/2017 11:08:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (02/11/2017 11:09:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (02/11/2017 11:09:25)
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu KOMBI VAN

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu KOMBI VAN. 
Przygotowaną ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń do 31.10.2017 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie opisanej „SAMOCHÓD”. 
Złożona oferta musi zawierać: wypełniony i parafowany formularz umowy, wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz aktualny wydruk z CEIDG lub KRS. 
Informujemy, że złożona oferta zostanie porównana z innymi ofertami, a Zamawiający zawrze umowę na dostawę z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą cenę. Termin dostawy samochodu upływa w dniu 20.12.2017 r. 
Szczegółowy wykaz parametrów technicznych i wyposażenia został przedstawiony w „Formularzu ofertowym”. 
Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30 000 euro nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą wewnętrzną Zamawiającego obowiązującą do kwoty poniżej progu 30 000 euro. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
2. Możliwości dokonania zmian warunków zawartych w zapytaniu przed terminem składania ofert. 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.

 

Załączniki do pobrania również ze strony Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach - www.dps.jarogniewice.pl

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (23/10/2017 15:00:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (23/10/2017 15:01:24)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (24/10/2017 08:25:28)
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
Ogłoszenie nr 500028261-N-2017 z dnia 14-09-2017 r.
Czempiń: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie

Informacje dodatkowe:  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, Krajowy numer identyfikacyjny 29677900000, ul. ul. Poznańska  25, 64020   Czempiń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 827 027, e-mail pomoc@dps.jarogniewice.pl, faks 612 826 110. 
Adres strony internetowej (url): 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 
Numer referencyjny  DPSJ.KG.252.17.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia 
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul Poznańska 25, która obejmuje dostawę gazu wysokometanowego z sieci gazowej oraz usługę dystrybucji tegoż gazu. Gaz jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu. Dostarczony gaz będzie wykorzystywany na potrzeby socjalno–bytowe tzn. do ogrzania budynków, wytworzenia ciepłej wody użytkowej oraz prawidłowej pracy kuchni głównej.
II.5) Główny Kod CPV: 09120000-6 
Dodatkowe kody CPV:
60300000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 613290.10 
Waluta: 
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 lit. a ustawy Pzp. 
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul Poznańska 25, która obejmuje dostawę gazu wysokometanowego z sieci gazowej oraz usługę dystrybucji tegoż gazu. Gaz jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu. Dostarczony gaz będzie wykorzystywany na potrzeby socjalno–bytowe tzn. do ogrzania budynków, wytworzenia ciepłej wody użytkowej oraz prawidłowej pracy kuchni głównej. W świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia „z wolnej ręki” na podstawie art. 67 ust. 1 lit. a) jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Firma DUON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Wysogotowie mieszczącą się przy ul. Serdecznej 8 jest jedynym wykonawcą, który może kompleksowo zrealizować całe zadanie.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 
DUON Dystrybucja S. A. ,  ,  ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania,  62-081,  Przeźmierowo,  kraj/woj.wielkopolskie 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (14/09/2017 07:44:05)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (14/09/2017 07:44:37)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (14/09/2017 07:44:37)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017

Plan umieszczono na stronie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

 

http://www.dps.jarogniewice.pl/artykul.php?id=3512&data=25.01.2017&x=47&y=17

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (25/01/2017 13:53:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (25/01/2017 14:24:37)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (25/01/2017 14:24:37)
Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

Jarogniewice, dnia 10.05.2016 r.

 

 

DPSJ.KG.2101.1.2016

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zawiadamia, że w wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze nr działki 698/2 o pow. 0,2000 ha kl. IIIb, wybrana została przez Komisję Przetargową oferta złożona przez panią Violettę Nowak zamieszkałą w Jarogniewicach, ul. Poznańska 30, 64-020 Czempiń.

Cena wybranej oferty wynosi 810,00 zł.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (10/05/2016 12:52:26)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (10/05/2016 12:53:34)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (10/05/2016 12:53:34)
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu na cele rolnicze

Jarogniewice, 04.04.2016 r.

DPSJ.KG.2101.1.2016

 

OGŁOSZENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu na cele rolnicze.

Dzierżawie podlegać będzie działka rolna nr 698/2 o powierzchni 0,2000 ha kl. III b      

Cena wywoławcza dzierżawy rocznej za działkę wynosi 800,00 zł.

Cena ofertowa zaproponowana w ofercie musi być wyższa od ceny wywoławczej.

Z warunkami umowy można zapoznać się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

 

Do dnia 5 maja 2016 r. do godz.1000 należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na dzierżawę gruntu” w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25.

Oferta powinna zawierać:

1.      imię i nazwisko oraz adres oferenta,

2.      datę sporządzenia oferty,

3.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.      oferowaną cenę,

5.      dowód wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić do dnia 4 maja 2016 r. w kasie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w godz. 800-1200.

Wadium złożone przez oferentów zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet opłaty dzierżawy. Wadium przepada w całości, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy.

W dniu 5 maja 2016 r. o godzinie 1115 Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie ustnej między tymi oferentami.

Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa na dzierżawę do dnia 10 marca 2019 r.

Terminy opłat za dzierżawę gruntu będą ustalone w umowie.

Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku rolnego za dzierżawiony grunt.

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (04/04/2016 13:30:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (04/04/2016 13:34:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (04/04/2016 13:34:04)
Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

Jarogniewice, dnia 24 marca 2015 r.

 

 

DPSJ.KG.2101.1.2015

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zawiadamia, że w wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze nr działki 485 pow. 1,0500 ha kl. IV a, wybrana została przez Komisję Przetargową oferta złożona przez panią Violettę Nowak zamieszkałą w Jarogniewicach, ul. Poznańska 30, 64-020 Czempiń.

Cena wybranej oferty wynosi 1060,00 zł.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (25/03/2015 07:52:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (25/03/2015 07:52:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (25/03/2015 07:52:13)
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

Jarogniewice, dnia 17 lutego 2015 r.

 

DPSJ.KG.2101.1.2015

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze.

Dzierżawie podlegać będzie działka rolna nr 485 o pow. 1,0500 ha, kl. IV a.

Cena wywoławcza dzierżawy rocznej za działkę wynosi – 1050,00 zł

Cena ofertowa zaproponowana przez oferenta musi być wyższa od ceny wywoławczej.

Do dnia 20 marca 2015 r. do godz.1045 należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na dzierżawę gruntu” w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25.

Oferta powinna zawierać:

1.      imię i nazwisko oraz adres oferenta,

2.      datę sporządzenia oferty,

3.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,

4.      oferowaną cenę,

5.      dowód wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 30,00 zł należy wpłacić do dnia 19 marca 2015 r. przelewem na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w Banku Spółdzielczym w Kościanie nr 27 8666 0004 0108 2758 2000 0003.

Wadium złożone przez oferentów zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie
na poczet opłaty dzierżawy. Wadium przepada w całości, jeżeli oferent uchyli się
od zawarcia umowy.

W dniu 20 marca 2015 r. o godzinie 1100 Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie ustnej między tymi oferentami.

Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa na dzierżawę gruntu na okres do dnia 10 marca 2018 r.

Terminy opłat za dzierżawę gruntu będą ustalone w umowie.

Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku rolnego
za dzierżawiony grunt.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (17/02/2015 12:49:31)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (17/02/2015 12:50:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (17/02/2015 12:49:31)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

Czempiń: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
Numer ogłoszenia: 369896 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 308700 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w okresie od 08.11.2014 roku do 7.11.2017 roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00-6, 60.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DUON Dystrybucja S.A., ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo k/Poznania, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 717625,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 717625,56

 • Oferta z najniższą ceną: 717625,56 / Oferta z najwyższą ceną: 717625,56

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci gazowej do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, obejmująca dostawy gazu wysokometanowego z sieci gazowej i usługę dystrybucji. W świetle przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Firma DUON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Wysogotowie przy ulicy Serdecznej 8 jest jedynym wykonawcą, który może kompleksowo zrealizować całe zadanie, w związku z tym nie jest możliwe zastosowanie jakiegokolwiek trybu konkurencyjnego. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawa gazu może być wykonana tylko przez wyżej wymienioną firmę, zaistniała zatem przesłanka wymieniona w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, uprawniająca do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (07/11/2014 13:45:05)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (07/11/2014 13:45:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (07/11/2014 13:45:05)
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Czempiń: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
Numer ogłoszenia: 308700 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110 , strona internetowa www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w okresie od 8.11.2014 r. do 7.11.2017 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00-6, 60.30.00.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul Poznańska 25, która obejmuje dostawę gazu wysokometanowego z sieci gazowej oraz usługę dystrybucji tegoż gazu. Gaz jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu. W świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Firma DUON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Wysogotowie mieszczącą się przy ul. Serdecznej 8 jest jedynym wykonawcą, który może kompleksowo zrealizować całe zadanie, dlatego nie ma możliwości zastosowania jakiegokolwiek trybu konkurencyjnego. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawa gazu może być wykonana tylko przez wyżej wymienioną firmę, zaistniała zatem przesłanka wymieniona w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a uprawniająca do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • DUON Dystrybucja S.A., ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo k/Poznania, kraj/woj. wielkopolskie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (17/09/2014 10:08:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (17/09/2014 10:09:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (17/09/2014 10:08:55)
Ogłoszenie o wyborze IV przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na cele rolnicze

       Jarogniewice, 10 kwietnia 2014 r.

 

 

DPSJ.KG.2101.1.2014

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zawiadamia, że w czwartym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu na cele rolnicze, działka numer 485 pow. 1,0500 ha kl. IVa, nie złożono żadnej oferty.

 

Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (10/04/2014 13:39:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (10/04/2014 13:40:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (10/04/2014 13:39:51)
Ogłoszenie o IV przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

Jarogniewice, dnia 7 marca 2014 r.

 

DPSJ.KG.2101.1.2014

 

OGŁOSZENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze.

Dzierżawie podlegać będzie działka rolna nr 485 o pow. 1,0500 ha, kl. IV a.

Pierwszy przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbył się w dniu 4 marca 2013 r.

Drugi przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbył się w dniu
14 maja 2013 r.

Trzeci przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbył się w dniu
3 października 2013 r.

Cena wywoławcza dzierżawy rocznej za działkę wynosi – 1050,00 zł

Cena ofertowa zaproponowana przez oferenta musi być wyższa od ceny wywoławczej.

Do dnia 8 kwietnia 2014 r. do godz.1045 należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na dzierżawę gruntu” w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25.

Oferta powinna zawierać:

1.      imię i nazwisko oraz adres oferenta,

2.      datę sporządzenia oferty,

3.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,

4.      oferowaną cenę,

5.      dowód wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 30,00 zł należy wpłacić do dnia 7 kwietnia 2014 r. przelewem na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w Banku Spółdzielczym w Kościanie nr 27 8666 0004 0108 2758 2000 0003.

Wadium złożone przez oferentów zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie
na poczet opłaty dzierżawy. Wadium przepada w całości, jeżeli oferent uchyli się
od zawarcia umowy.

W dniu 8 kwietnia 2014 r. o godzinie 1100 Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie ustnej między tymi oferentami.

Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa na dzierżawę gruntu na okres do dnia 10 marca 2016 r.

Terminy opłat za dzierżawę gruntu będą ustalone w umowie.

Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku rolnego
za dzierżawiony grunt.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (07/03/2014 11:31:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (07/03/2014 11:32:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (07/03/2014 11:31:35)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

Czempiń: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
Numer ogłoszenia: 6926 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 514146 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów zwierzęcych, mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia: -Zamówienie obejmuje dostawę artykułów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. -Podane w załączniku nr 1 do SIWZ ilości produktów zwierzęcych, mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz stanu ilościowego mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. -Towary dostarczane będą sukcesywnie do Zamawiającego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. -Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówiony towar do siedziby Zamawiającego we wskazane miejsce na własny koszt oraz transportem odpowiednim do rodzaju dostarczanego asortymentu, za co Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. -Dostawa towaru odbywać się będzie jeden raz w tygodniu we wcześniej uzgodnionym dniu pomiędzy godziną 730 a 930. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może dokonać dodatkowego zamówienia i żądać dostawy w terminie uzgodnionym. -Szczegółowy zakres, opis przedmiotu i warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. -Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów zamiennych lub równoważnych w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje asortymentem o wskazanej załączniku nr 1 do SIWZ nazwie. Produkty równoważne muszą posiadać takie same właściwości, jak produkt wskazany (konsystencja, walory smakowe, jakość). -Nazwy poszczególnych wędlin i wyrobów podane w opisie przedmiotu zamówienia przyjęły się na polskim rynku w wyniku stosowania norm branżowych i w tym rozumieniu zostały przyjęte. -Produkty wskazane w zamówieniu muszą spełniać normy co do jakości jakie wynikają z obowiązujących przepisów polskiego prawa dla produktów żywnościowych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127 z późniejszymi zmianami)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.13.17.00-2, 15.13.11.30-5, 15.11.20.00-6, 15.11.40.00-0, 15.11.21.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AGRO-HANDEL Sp. z o.o., Mościszki 18, 64-010 Krzywiń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47688,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 50198,27

 • Oferta z najniższą ceną: 50198,27 / Oferta z najwyższą ceną: 55809,82

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (08/01/2014 10:43:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (08/01/2014 10:44:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (08/01/2014 10:43:51)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Jarogniewice, 23.12.2013 r.

DPSJ.KG.252.26.2013

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) z późniejszymi zmianami informujemy, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r.

 

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ – cena 100 %.

 

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

            AGRO-HANDEL Sp. z o.o.

            Mościszki 18

            64-010 Krzywiń

            Uzyskała łącznie100,00 pkt.

 

 

Pozostałe złożone oferty:

 

            RZEŹNICTWO – WĘDLINIARSTWO

            Zbigniew Domagała

            Turew

            ul. Szkolna 33

            64-000 Kościan

            Uzyskała łącznie 89,95 pkt.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (23/12/2013 12:45:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (23/12/2013 12:46:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (23/12/2013 12:45:56)
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Czempiń: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
Numer ogłoszenia: 514146 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach , ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.jarogniewice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów zwierzęcych, mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia: -Zamówienie obejmuje dostawę artykułów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. -Podane w załączniku nr 1 do SIWZ ilości produktów zwierzęcych, mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz stanu ilościowego mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. -Towary dostarczane będą sukcesywnie do Zamawiającego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. -Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówiony towar do siedziby Zamawiającego we wskazane miejsce na własny koszt oraz transportem odpowiednim do rodzaju dostarczanego asortymentu, za co Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. -Dostawa towaru odbywać się będzie jeden raz w tygodniu we wcześniej uzgodnionym dniu pomiędzy godziną 730 a 930. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może dokonać dodatkowego zamówienia i żądać dostawy w terminie uzgodnionym. -Szczegółowy zakres, opis przedmiotu i warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. -Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów zamiennych lub równoważnych w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje asortymentem o wskazanej załączniku nr 1 do SIWZ nazwie. Produkty równoważne muszą posiadać takie same właściwości, jak produkt wskazany (konsystencja, walory smakowe, jakość). -Nazwy poszczególnych wędlin i wyrobów podane w opisie przedmiotu zamówienia przyjęły się na polskim rynku w wyniku stosowania norm branżowych i w tym rozumieniu zostały przyjęte. -Produkty wskazane w zamówieniu muszą spełniać normy co do jakości jakie wynikają z obowiązujących przepisów polskiego prawa dla produktów żywnościowych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127 z późniejszymi zmianami)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.13.17.00-2, 15.13.11.30-5, 15.11.20.00-6, 15.11.40.00-0, 15.11.21.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 1 800,00 zł. 2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 20.12.2013 roku, do godz. 10:00. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: 1) Pieniądzu. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) Gwarancjach bankowych. 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.). 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek: 27 8666 0004 0108 2758 2000 0003. Do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu wadium. 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajdzie się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8. Oryginał wyżej wymienionego dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie razem z ofertą, przed terminem składania ofert. 9. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego (Wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez Wykonawcę. 11. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15. 13. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 16. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie uzupełnił dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego. 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 64-020 Czempiń Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 64-020 Czempiń Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Tabela ilości

Załącznik Nr 2 - Umowa

Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie grupy kapitałowej

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (11/12/2013 15:08:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (11/12/2013 15:09:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (11/12/2013 15:08:52)
Ogłoszenie o wyniku III przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na cele rolnicze

Jarogniewice, 7 października 2013 r.

 

 

DPSJ.KG.2101.3.2013

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zawiadamia, że w trzecim przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu na cele rolnicze, działka numer 485 pow. 1,0500 ha kl. IVa, nie złożono żadnej oferty.

 

Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (07/10/2013 13:29:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (07/10/2013 13:29:24)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (07/10/2013 13:29:09)
Ogłoszenie o III przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

Jarogniewice, dnia 29 sierpnia 2013 r.

 

DPSJ.KG.2101.3.2013

 

OGŁOSZENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze.

Dzierżawie podlegać będzie działka rolna nr 485 o pow. 1,0500 ha, kl. IV a.

Pierwszy przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbył się w dniu 4 marca 2013 r.

Drugi przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbył się w dniu 14 maja 2013 r.

Cena wywoławcza dzierżawy rocznej za działkę wynosi – 1050,00 zł

Cena ofertowa zaproponowana przez oferenta musi być wyższa od ceny wywoławczej.

Do dnia 3 października 2013 r. do godz.1045 należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na dzierżawę gruntu” w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25.

Oferta powinna zawierać:

1.      imię i nazwisko oraz adres oferenta,

2.      datę sporządzenia oferty,

3.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.      oferowaną cenę,

5.      dowód wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 30,00 zł należy wpłacić do dnia 1 października 2013 r. w kasie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach czynnej od poniedziałku do piątku w godz.800-1200.

Wadium złożone przez oferentów zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet opłaty dzierżawy. Wadium przepada w całości, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy.

W dniu 3 października 2013 r. o godzinie 1100 Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie ustnej między tymi oferentami.

Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa na dzierżawę gruntu do dnia 10 marca 2016 r.

Terminy opłat za dzierżawę gruntu będą ustalone w umowie.

Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku rolnego za dzierżawiony grunt.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (29/08/2013 13:53:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (29/08/2013 13:54:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (29/08/2013 13:53:44)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Modernizację oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Czempiń: Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
Numer ogłoszenia: 109317 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 67769 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac na podstawie dokumentacji: Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. 2. Modernizacją objęto niżej wymienione segmenty technologiczne: 1) Przepompownia ścieków. 2) Komora rozdziału. 3) Kontenerowa oczyszczalnia biologiczna BIOBLOK PS-25. 4) Pomieszczenie dmuchaw. 5) Zagęszczacz osadu. 6) Sterowanie procesem technologicznym. 7) Kolektor ścieków. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1) Wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 2) Wywóz nieczystości płynnych w niezbędnym zakresie dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach przez cały okres prowadzenia robót, aż do czasu oddania zmodernizowanej oczyszczalni do użytku. 3) Rozruch oczyszczalni ścieków. 4) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami związanymi z przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz sporządzenie planu BIOZ 5) Zapewnienie rozruchu i materiałów niezbędnych do wykonania rozruchu danych urządzeń przez wykwalifikowane osoby, najlepiej wskazane przez dostawcę urządzeń, potwierdzając ten fakt w karcie gwarancyjnej danego urządzenia. 6) Udowodnienie zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem wodno prawnym uzyskania efektu ekologicznego przez zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków przez okres minimum 7 dni. Ocena uzyskania efektu ekologicznego musi zostać dokonana przez akredytowane niezależne laboratorium na zlecenie Wykonawcy, (min. 2 analizy z akredytowanym poborem i akredytowaną analizą). 7) Sporządzenie sprawozdania z rozruchu oczyszczalni. 8) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu. 9) Przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi zmodernizowanej oczyszczalni w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji przed rozruchem, w czasie rozruchu i podczas pracy oczyszczalni, najpóźniej po zakończeniu robót związanych z modernizacją. Program szkolenia powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych informacji w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych oraz systemów automatyki. Szkolenie należy przeprowadzić w języku polskim na terenie oczyszczalni. Zakres merytoryczny szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych urządzeń i obowiązujących przepisów. 10) Wyposażenie zmodernizowanej oczyszczalni w stosowne instrukcje..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.11.30.00-2, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.31.10.00-0, 45.11.00.00-1, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Technicznych AGH Atlasiński i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Chociszewskiego 41/43, 60-256 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 198553,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 202950,00

 • Oferta z najniższą ceną: 202950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 314192,00

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (12/06/2013 13:13:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (12/06/2013 13:14:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (12/06/2013 13:13:48)
Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu na cele rolnicze

Jarogniewice, 5 czerwca 2013 r.

 

 

DPSJ.KG.2101.2.2013

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zawiadamia, że w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu na cele rolnicze, działka numer 485 pow. 1,0500 ha kl. IV a, nie złożono żadnej oferty.

 

Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (05/06/2013 12:56:31)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (05/06/2013 12:56:42)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (05/06/2013 12:56:31)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie prac na podstawie dokumentacji: „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach”.

Jarogniewice, 31.05.2013 r.

DPSJ.KG.252.1.2013

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) z późniejszymi zmianami informujemy, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie prac na podstawie dokumentacji: „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach”.

 

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ – cena 100 %.

 

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

            Zakład Usług Technicznych „AGH” Atlasiński i Wspólnicy Sp.J.,

            Chociszewskiego 41/43, 60-256 Poznań

            Uzyskała łącznie100,00 pkt.

 

Pozostałe złożone oferty:

            HYDROWODKAN Sp. z o.o.

            ul. Unii Lubelskiej 3 61-249 Poznań

            Uzyskała łącznie 64,59 pkt.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (31/05/2013 09:54:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (31/05/2013 09:55:32)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (31/05/2013 09:54:58)
Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadania pt: „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach”
Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadania pt: „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (20/05/2013 13:53:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (20/05/2013 13:53:25)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (20/05/2013 13:53:15)
Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadania pt: „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach”

Jarogniewice, dnia 17 maja 2013 r.

 

DPSJ.KG.252.1.2013

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pt: „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach”

 

            W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na realizację zadania pt: „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach” oraz zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przekazujemy treść pytania i odpowiedź.

 

1. PYTANIE:

W Projekcie budowlanym w spisie rysunków zostały wymienione rysunki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na stronie Zamawiającego udostępniono jedynie rysunek nr 2. Prosimy udostępnić pozostałe brakujące rysunki z projektu.

           

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje że omyłkowo nie przekazał rysunków 1 i 2 tj. mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:1000 oraz schemat technologiczny oczyszczalni ścieków Bioblok PS-25, pozostałe rysunki zostały zawarte w Projekcie budowlanym. Rysunek T-1 (schemat ideowy – rzut zbiorników) został dołączony do SIWZ w osobnym pliku dlatego że jest sporządzony w kolorze, a załączony Projekt budowlany w wykonaniu czarno-białym. Zamawiający przekazuje brakujące rysunki.

 

2. PYTANIE:

Prosimy podać czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy w formie uproszczonej lub szczegółowej?

 

ODPOWIEDŹ:

Do oferty należy zgodnie z pkt. XI. 1. 5) SIWZ dołączyć tabelę elementów scalonych, sporządzoną wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ.

Zgodnie z pkt. XV. 4. 3) SIWZ Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy zamawiającemu kosztorys szczegółowy.

 

Schemat technologiczny

Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (17/05/2013 12:52:01)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (17/05/2013 12:52:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (17/05/2013 12:52:01)
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie prac na podstawie dokumentacji projektowej pt: „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach”.

Czempiń: Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
Numer ogłoszenia: 67769 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach , ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac na podstawie dokumentacji: Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. 2. Modernizacją objęto niżej wymienione segmenty technologiczne: 1) Przepompownia ścieków. 2) Komora rozdziału. 3) Kontenerowa oczyszczalnia biologiczna BIOBLOK PS-25. 4) Pomieszczenie dmuchaw. 5) Zagęszczacz osadu. 6) Sterowanie procesem technologicznym. 7) Kolektor ścieków. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1) Wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 2) Wywóz nieczystości płynnych w niezbędnym zakresie dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach przez cały okres prowadzenia robót, aż do czasu oddania zmodernizowanej oczyszczalni do użytku. 3) Rozruch oczyszczalni ścieków. 4) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami związanymi z przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz sporządzenie planu BIOZ 5) Zapewnienie rozruchu i materiałów niezbędnych do wykonania rozruchu danych urządzeń przez wykwalifikowane osoby, najlepiej wskazane przez dostawcę urządzeń, potwierdzając ten fakt w karcie gwarancyjnej danego urządzenia. 6) Udowodnienie zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem wodno prawnym uzyskania efektu ekologicznego przez zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków przez okres minimum 7 dni. Ocena uzyskania efektu ekologicznego musi zostać dokonana przez akredytowane niezależne laboratorium na zlecenie Wykonawcy, (min. 2 analizy z akredytowanym poborem i akredytowaną analizą). 7) Sporządzenie sprawozdania z rozruchu oczyszczalni. 8) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu. 9) Przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi zmodernizowanej oczyszczalni w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji przed rozruchem, w czasie rozruchu i podczas pracy oczyszczalni, najpóźniej po zakończeniu robót związanych z modernizacją. Program szkolenia powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych informacji w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych oraz systemów automatyki. Szkolenie należy przeprowadzić w języku polskim na terenie oczyszczalni. Zakres merytoryczny szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych urządzeń i obowiązujących przepisów. 10) Wyposażenie zmodernizowanej oczyszczalni w stosowne instrukcje..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.11.30.00-2, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.31.10.00-0, 45.11.00.00-1, 45.31.00.00-3.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 5 000,00zł. 2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 24.05.2013 roku, do godz. 10:00. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: 1) Pieniądzu. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) Gwarancjach bankowych. 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.). 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek: 27 8666 0004 0108 2758 2000 0003. Do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu wadium. 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajdzie się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Oryginał wyżej wymienionego dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie razem z ofertą, przed terminem składania ofert. 8. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego (Wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez Wykonawcę. 10. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykazanie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące najważniejszych robót w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu oczyszczalni ścieków w tym minimum jedną o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. 4. Tabela elementów scalonych, sporządzona wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 6. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 7. Oświadczenie dotyczące materiałów bądź urządzeń równoważnych wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy. 2. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków: 1) Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a. Konieczności przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych, b. Zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego. - Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej. - Działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. - Działania osób trzecich uniemożliwiających prowadzenie prac, które to nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 2) Obniżenia kosztu wykonania robót i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy. 3) Wydłużenia terminu gwarancji. 4) Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmianę technologii. 5) Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 6) Rezygnacji z części robót i tym samym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 7) Zmiany Podwykonawców. 8) Zmiany nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych. 9) W wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a mających wpływ na prawidłową realizację umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 64-020 Czempiń.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 64-020 Czempiń.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Formularz ofertowy

  Oświadczenie

  Wykaz robót

  Tabela elementów

  Oświadczenie grup

  Oświadczenie o równoważnych materiałach

  Projekt umowy

  Rysunek T1

  http://bip.powiatkoscian.wokiss.pl/ftp/Projekt budowlany.pdf

  http://bip.powiatkoscian.wokiss.pl/ftp/Dokumentacja fotograficzna.pdf

  http://bip.powiatkoscian.wokiss.pl/ftp/Szczegolowa Specyfikacja.pdf

  http://bip.powiatkoscian.wokiss.pl/ftp/Przedmiar robot.pdf

  http://bip.powiatkoscian.wokiss.pl/ftp/Kosztorys ofertowy.pdf

   

   

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (07/05/2013 12:44:07)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (08/05/2013 11:42:17)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (08/05/2013 11:42:10)
  II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

  Jarogniewice, dnia 12 kwietnia 2013 r.

   

  DPSJ.KG.2101.2.2013

   

  OGŁOSZENIE

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze.

  Dzierżawie podlegać będzie działka rolna nr 485 o pow. 1,0500 ha, kl. IV a        

  Pierwszy przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbył się w dniu 4 marca 2013 r.

  Cena wywoławcza dzierżawy rocznej za działkę wynosi – 3350,00 zł

  Cena ofertowa zaproponowana przez oferenta musi być wyższa od ceny wywoławczej.

  Do dnia 14 maja 2013 r. do godz.1045 należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na dzierżawę gruntu” w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25.

  Oferta powinna zawierać:

  1.      imię i nazwisko oraz adres oferenta,

  2.      datę sporządzenia oferty,

  3.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4.      oferowaną cenę,

  5.      dowód wpłacenia wadium.

  Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić do dnia 10 maja 2013 r. w kasie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w godz.800-1200.

  Wadium złożone przez oferentów zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet opłaty dzierżawy. Wadium przepada w całości, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy.

  W dniu 14 maja 2013 r. o godzinie 1100 Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie ustnej między tymi oferentami.

  Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa na dzierżawę do dnia 10 marca 2016 r.

  Terminy opłat za dzierżawę gruntu będą ustalone w umowie.

  Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku rolnego za dzierżawiony grunt.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (12/04/2013 09:59:20)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (12/04/2013 09:59:37)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (12/04/2013 09:59:20)
  Ogłoszenie o wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

  Jarogniewice, dnia 12 marca 2013r.

   

   

  DPSJ.KG.2101.1.2013

   

   

  OGŁOSZENIE

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zawiadamia, że w wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze:

  1.     nr działki 485 pow. 1,0500 ha kl. IV a              

  2.     nr działki 698/2 pow. 0,2000 ha kl. III b 

  wybrana została przez Komisję Przetargową oferta złożona przez panią Violettę Nowak zamieszkałą w Jarogniewicach, ul. Poznańska 30, na wydzierżawienie działki nr 698/2 pow. 0,2000 ha kl. III b

  Cena wybranej oferty wynosi 810,00 zł.

  Na wydzierżawienie działki nr 485 pow. 1,0500 ha kl. IV a, nie złożono oferty.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (12/03/2013 07:48:40)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (12/03/2013 07:48:58)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (12/03/2013 07:48:40)
  I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

  Jarogniewice, dnia 29 stycznia 2013 r.

  DPSJ.KG.2101.1.2013

   

  OGŁOSZENIE

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze.

  Dzierżawie podlegać będą działki rolne:

  1. 1,0500 ha kl. IV a      nr działki 485
  2. 0,2000 ha kl. III b      nr działki 698/2

  Cena wywoławcza dzierżawy rocznej za poszczególne działki wynosi:

  1.      1,0500 ha – 3350,00 zł

  2.      0,2000 ha – 800,00 zł

  Cena ofertowa zaproponowana w ofercie musi być wyższa od ceny wywoławczej.

   

  Do dnia 4 marca 2013 r. do godz.1045 należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na dzierżawę gruntu” w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25.

  Oferta powinna zawierać:

  1.      imię i nazwisko oraz adres oferenta,

  2.      datę sporządzenia oferty,

  3.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4.      oferowaną cenę,

  5.      dowód wpłacenia wadium.

  Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić do dnia 1 marca 2013 r. w kasie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w godz.800-1200.

  Wadium złożone przez oferentów zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet opłaty dzierżawy. Wadium przepada w całości, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy.

  W dniu 4 marca 2013 r. o godzinie 1100 Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie ustnej między tymi oferentami.

  Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa na dzierżawę do dnia 10 marca 2016 r.

  Terminy opłat za dzierżawę gruntu będą ustalone w umowie.

  Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku rolnego i przedstawienia dowodu opłaty wydzierżawiającemu.
  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Lidia Hojan
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (29/01/2013 12:39:53)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (29/01/2013 12:40:04)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (29/01/2013 12:39:53)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę gazu ziemnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń w okresie od 08.11.2011 r. do 7.11.2014 r.

  Czempiń: Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń w okresie od 08.11.2011 r. do 7.11.2014 r..
  Numer ogłoszenia: 357650 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 313716 - 2011r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń w okresie od 08.11.2011 r. do 7.11.2014 r...

  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń w okresie od 08.11.2011 r. do 7.11.2014 r...

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00-6, 60.30.00.00-1.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2011.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KRI S.A., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, kraj/woj. wielkopolskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 548948,95 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 548948,95

  • Oferta z najniższą ceną: 548948,95 / Oferta z najwyższą ceną: 548948,95

  • Waluta: PLN.

  ZAŁĄCZNIK I

  Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

   Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

   Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, obejmująca dostawy gazu z sieci gazowej usługą dystrybucji gazu ziemnego w świetle przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Firma KRI S.A. z siedzibą w Wysogotowie przy ulicy Serdecznej 8 jest jedynym wykonawcą, który może kompleksowo zrealizować całe zadanie, w związku z tym nie jest możliwe zastosowanie jakiegokolwiek trybu konkurencyjnego. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawa gazu może być wykonana tylko przez wyżej wymienioną firmę, zaistniała zatem przesłanka wymieniona w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a, uprawniająca do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (28/10/2011 14:38:47)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (28/10/2011 14:39:35)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (28/10/2011 14:38:47)
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę gazu ziemnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  Czempiń: Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń w okresie od 08.11.2011 r. do 7.11.2014 r.
  Numer ogłoszenia: 313716 - 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011
  OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110 , strona internetowa www.dpsjarogniewice.neostrada.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń w okresie od 08.11.2011 r. do 7.11.2014 r..

  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

  II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń w okresie od 08.11.2011 r. do 7.11.2014 r..

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00-6.

  II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

   Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, obejmująca dostawy gazu z sieci gazowej usługą dystrybucji gazu ziemnego w świetle przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Firma KRI S.A. z siedzibą w Wysogotowie przy ulicy Serdecznej 8 jest jedynym wykonawcą, który może kompleksowo zrealizować całe zadanie, w związku z tym nie jest możliwe zastosowanie jakiegokolwiek trybu konkurencyjnego. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawa gazu może być wykonana tylko przez wyżej wymienioną firmę, zaistniała zatem przesłanka wymieniona w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a, uprawniająca do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • KRI S.A., Wysogotowo k/Poznania, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo, kraj/woj. wielkopolskie.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (30/09/2011 14:04:15)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (30/09/2011 14:04:30)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (30/09/2011 14:04:15)
  Ogłoszenie o wyniku trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

                                                 Jarogniewice, dnia 30 marca 2011r.

   

  DPSJ/KG/2014/1/2011

   

   

  OGŁOSZENIE

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zawiadamia, że w wyniku trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze:

  1.     nr działki 485 pow. 1,0500 ha kl. IV a

  2.     nr działki 698/2 pow. 0,1500 ha kl. III b      

  Wpłynęła jedna oferta na wydzierżawienie działki nr 485 pow. 1,0500 ha kl. IV a. Komisja Przetargowa uznała ofertę złożoną przez panią Violettę Nowak zamieszkałą w Jarogniewicach, ul. Poznańska 30, za ważną.

  Cena wybranej oferty wynosi 1060,00 zł.

   

   

  Na wydzierżawienie działki:

  1. nr  698/2 pow. 0,1500ha kl. IIIb 

  zostanie ogłoszony kolejny pisemny przetarg nieograniczony.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (30/03/2011 11:57:09)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (30/03/2011 11:57:24)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (30/03/2011 11:57:09)
  Trzeci przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze.

                                                 Jarogniewice, dnia 31 stycznia 2011 r.

  DPSJ/KG/2014/1/2011

   

  OGŁOSZENIE

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze.

  Dzierżawie podlegać będą działki rolne:

  1.      1,0500 ha kl. IV a     nr działki 485

  2.      0,1500 ha kl. III b     nr działki 698/2

   

  Drugi przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbył się w dniu 14 października 2010 r.

   

  Cena wywoławcza dzierżawy rocznej za poszczególne działki wynosi:

  1.      1,0500 ha –1050,00zł

  2.      0,1500 ha –300,00zł

  Cena ofertowa zaproponowana w ofercie musi być wyższa od ceny wywoławczej.

   

  Do dnia 3 marca 2011 r. do godz.1045 należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na dzierżawę gruntu” w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska nr 25.

  Oferta powinna zawierać:

  1.      imię i nazwisko oraz adres oferenta,

  2.      datę sporządzenia oferty,

  3.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4.      oferowaną cenę,

  5.      dowód wpłacenia wadium.

  Wadium w wysokości 100,00zł należy wpłacić do dnia 1 marca 2011 r. w kasie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska nr 25, w godz.800-1200.

  Wadium złożone przez oferentów zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet opłaty dzierżawy. Wadium przepada w całości, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy.

  W dniu 3 marca 2011 r. o godzinie 1100 Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie ustnej między tymi oferentami.

  Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa do dnia 15 marca 2013 r.

  Terminy opłat za dzierżawę gruntu będą ustalone w umowie.

  Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty podatku rolnego i przedstawienia dowodu opłaty wydzierżawiającemu.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (01/02/2011 07:26:34)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (01/02/2011 07:27:16)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (01/02/2011 07:26:34)
  Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

                                 Jarogniewice, dnia 27 października 2010r.

   

  DPSJ/KG/2014/2/2010

   

   

  OGŁOSZENIE

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zawiadamia, że w wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze:

  1.     nr działki 485 pow. 1,0500 ha kl. IV a

  2.     nr działki 698/2 pow. 0,1500 ha kl. III b      

  wpłynęła jedna oferta, która została uznana za nieważną.

  Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

   

  Na wydzierżawienie działek:

  1. nr  485 pow. 1,0500ha kl. IVa 

  2. nr  698/2 pow. 0,1500ha kl. IIIb 

  zostanie ogłoszony kolejny przetarg pisemny nieograniczony.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (29/10/2010 13:39:32)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (29/10/2010 13:39:47)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (29/10/2010 13:39:32)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pt. Przebudowa i adaptacja wnętrza zabytkowej Oficyny Północnej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  Czempiń: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pt. Przebudowa i adaptacja wnętrza zabytkowej Oficyny Północnej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
  Numer ogłoszenia: 301012 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240722 - 2010r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pt. Przebudowa i adaptacja wnętrza zabytkowej Oficyny Północnej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pt. Przebudowa i adaptacja wnętrza zabytkowej Oficyny Północnej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2010.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pracownia Projektowa J. P. Woźny, ul. Kaliowa 33, 60-175 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23244,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 19500,00

  • Oferta z najniższą ceną: 19500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 82960,00

  • Waluta: PLN.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (22/09/2010 08:00:22)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (22/09/2010 08:00:30)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (22/09/2010 08:00:22)
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przebudowa i adaptacja wnętrza zabytkowej oficyny północnej w Domu Pomocy Społecznej w Jarognie

   

  DPSJ/KG/2228/1/10

   

  Jarogniewice, dnia 8 września 2010 r.

   

                                                

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PT. „PRZEBUDOWA I ADAPTACJA WNĘTRZA ZABYTKOWEJ OFICYNY PÓŁNOCNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROGNIEWICACH”

   

  Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przebudowa i adaptacja wnętrza zabytkowej oficyny północnej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach”, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

              Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100 %.

   

  Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

  PRACOWNIA PROJEKTOWA J.P. WOŹNY, ul. Kaliowa 33, 60-175 Poznań

  – uzyskała 100 pkt.

   

  Pozostałe złożone oferty:

  – AGRO-PROJEKTY S.C.,

  ul. Hallera 14, 89-400 Sępólno Krajeńskie

  uzyskała 61,00 pkt.

   

  – DEMIURG Mikołaj Jankowski,

  ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

  uzyskała 28,91 pkt.

   

  – EKOBIZNES.PL Sp. z o.o.,

  ul. Cisowa 3, 62-081 Chyby

  – oferta odrzucona

   

  – PARTNER PLAN BIURO INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWA Sp. z o.o.,

  ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań

  – uzyskała 32,15 pkt.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (08/09/2010 13:46:29)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (08/09/2010 14:09:48)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (08/09/2010 13:46:29)
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

                                 Jarogniewice, dnia 7 września 2010 r.

  DPSJ/KG/2014/2/2010

   

  OGŁOSZENIE

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze.

  Dzierżawie podlegać będą działki rolne:

  1.      1,0500 ha kl. IV a     nr działki 485

  2.      0,1500 ha kl. III b     nr działki 698/2

  Pierwszy przetarg na dzierżawę wyżej wymienionych nieruchomości odbył się w dniu 15 marca 2010 r.

  Cena wywoławcza dzierżawy rocznej za poszczególne działki wynosi:

  1.      1,0500 ha –1050,00zł

  2.      0,1500 ha –300,00zł

  Do dnia 14 października 2010 r. do godz.1045 należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na dzierżawę gruntu” w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska nr 25.

  Oferta powinna zawierać:

  1.      imię i nazwisko oraz adres oferenta,

  2.      datę sporządzenia oferty,

  3.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4.      oferowaną cenę,

  5.      dowód wpłacenia wadium.

  Wadium w wysokości 100,00zł należy wpłacić do dnia 8 października 2010 r. w kasie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska nr 25, w godz.800-1200.

  Wadium złożone przez oferentów zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet opłaty dzierżawy. Wadium przepada w całości, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy.

  W dniu 14 października 2010 r. o godzinie 1100 Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie ustnej między tymi oferentami.

  Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa do dnia 15 marca 2013 r.

  Terminy opłat za dzierżawę gruntu będą ustalone w umowie.

  Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty podatku rolnego i przedstawienia dowodu opłaty wydzierżawiającemu.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (07/09/2010 12:29:29)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (07/09/2010 12:29:52)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (07/09/2010 12:29:29)
  Odpowiedź na zapytanie dotyczące opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przebudowa i adaptacja wnętrza zabytkowej Oficyny Północnej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach”

  W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przebudowa i adaptacja wnętrza zabytkowej Oficyny Północnej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach” przekazujemy poniższe wyjaśnienie:

   

  PYTANIE

  Jak należy rozumieć „uprawnienia do projektowania w obiektach zabytkowych”. Zgodnie z naszą wiedzą takie uprawnienia nie istnieją. Jakiego właściwie zatem dokumentu państwo oczekują? Czy wystarczy udokumentować doświadczenie w projektowaniu w obiektach zabytkowych?  

   

  ODPOWIEDŹ

  Należy spełnić wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150, poz.1579) w szczególności - § 7 i § 13.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (16/08/2010 09:37:43)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (16/08/2010 09:37:54)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (16/08/2010 09:37:43)
  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przebudowa i adaptacja wnętrza zabytkowej Oficyny Północnej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach”

  DPSJ/KG/2228/1/10

   

  O G Ł O S Z E N I  E

   

  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń

   

   

  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl

  Przedmiot zamówienia: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przebudowa i adaptacja wnętrza zabytkowej Oficyny Północnej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach”

  Termin realizacji zamówienia: 10 grudnia 2010 roku

   

  Wspólny słownik zamówienia CPV 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7

   

  Warunki wymagane od wykonawcy:

  • Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w art.24  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  ·        Wykonawca wniesie wymagane wadium: 800,00 zł PLN,

  ·        Dowód wniesienia wadium (oryginał lub potwierdzona kopia).

   

  Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału wg kryteriów spełnia lub nie spełnia.

  Kryteria oceny ofert: cena  100%

   

  Zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, do dnia 23.08.2010 r. do godz. 840.

   

  Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu składania ofert.

   

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

   

  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

   

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

  Załącznik Nr 2 - Projekt umowy

  Załącznik Nr 3 - Istniejąca inwentaryzacja

  Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych usług

  Załącznik Nr 5 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zadania

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (06/08/2010 10:42:14)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (06/08/2010 10:42:40)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (06/08/2010 10:42:14)
  Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

                                                 Jarogniewice, dnia 17 marca 2010 r.

   

  DPSJ/KG/2014/1/2010

   

   

  OGŁOSZENIE

   

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zawiadamia, że w wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze:

  1.     nr działki 485 pow. 1,0500 ha kl. IV a

  2.     nr działki 698/2 pow. 0,1500 ha kl. III b      

  3.     nr działki 698/2 pow. 0,2000 ha kl. III b      

  wybrana została przez Komisję Przetargową oferta złożona przez panią Violettę Nowak zamieszkałą w Jarogniewicach, ul. Poznańska 30, na wydzierżawienie działki nr 698/2 pow. 0,2000 ha kl. III b

  Cena wybranej oferty wynosi 420,00 zł.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (18/03/2010 09:00:51)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (18/03/2010 09:01:07)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (18/03/2010 09:00:51)
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

                                                 Jarogniewice, dnia 12 lutego 2010r.

  DPSJ/KG/2014/1/2010

   

  OGŁOSZENIE

   

  Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na cele rolnicze. Dzierżawie podlegać będą działki rolne:

  1.     1,0500 ha kl. IV a  nr działki 485

  2.     0,1500 ha kl. III b nr działki 698/2

  3.     0,2000 ha kl. III b nr działki 698/2

  Cena wywoławcza dzierżawy rocznej za poszczególne działki wynosi:

  1.     1,0500 ha – 2100,00zł

  2.     0,1500 ha – 300,00zł

  3.     0,2000 ha – 400,00zł

  Do dnia 15 marca 2010r. do godz.1100 należy złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na dzierżawę gruntu” w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska nr 25.

  Oferta powinna zawierać:

  1.     imię i nazwisko oraz adres oferenta,

  2.     datę sporządzenia oferty,

  3.     oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4.     oferowaną cenę,

  5.     dowód wpłacenia wadium.

  Wadium w wysokości 150,00 należy wpłacić do dnia 12 marca 2010r. w kasie Domu w godz.800-1200.

  Wadium złożone przez oferentów zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet opłaty dzierżawy. Wadium przepada w całości, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy.

  W dniu 15 marca 2010 r. o godzinie 1200 Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie ustnej między tymi oferentami.

  Z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa na okres trzech lat.

  Terminy opłat za dzierżawę gruntu będą ustalone w umowie.

  Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty podatku rolnego i przedstawienia dowodu opłaty wydzierżawiającemu.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (12/02/2010 14:48:12)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (12/02/2010 14:49:53)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (12/02/2010 14:48:12)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe na przebudowę dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowację terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
   

  Czempiń: Przebudowa dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowacja terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
  Numer ogłoszenia: 140091 - 2009; data zamieszczenia: 26.08.2009
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowacja terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowacja terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2.

  II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 123515 PLN.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2009.

  V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-BRUK Ryszard Mielcarek, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, kraj/woj. wielkopolskie.

  V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
  I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 123515
  • Oferta z najniższą ceną: 123515 oferta z najwyższą ceną: 123515
  • Waluta: PLN.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (26/08/2009 13:04:49)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (26/08/2009 13:05:03)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (26/08/2009 13:04:49)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe na przebudowę obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
   

  Czempiń: Roboty dodatkowe na przebudowę obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
  Numer ogłoszenia: 282500 - 2009; data zamieszczenia: 18.08.2009
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na przebudowę obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe na przebudowę obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2.

  II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 14803.02 PLN.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2009.

  V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane MAX-BUD Grzegorz Piasecki, ul. Ostroroga 43/1, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

  V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
  I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 14803.02
  • Oferta z najniższą ceną: 14803.02 oferta z najwyższą ceną: 14803.02
  • Waluta: PLN.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (20/08/2009 13:35:05)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (20/08/2009 13:35:17)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (20/08/2009 13:35:05)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty dodatkowe na przebudowę obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni
   

  Czempiń: Roboty dodatkowe na przebudowę obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
  Numer ogłoszenia: 120565 - 2009; data zamieszczenia: 27.07.2009
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na przebudowę obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe na przebudowę obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2.

  II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 84636.23 PLN.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2009.

  V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Ogólno Budowlane MAX-BUD Grzegorz Piasecki, ul. Ostroroga 43/1, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

  V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
  I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 84636.23
  • Oferta z najniższą ceną: 84636.23 oferta z najwyższą ceną: 84636.23
  • Waluta: PLN.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (27/07/2009 14:46:51)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (27/07/2009 14:47:04)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (27/07/2009 14:46:51)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowacja terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  Czempiń: Przebudowa dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowacja terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
  Numer ogłoszenia: 191886 - 2009; data zamieszczenia: 15.06.2009
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69139 - 2009r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowacja terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowacja terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2, 45.11.27.10-5, 45.11.27.11-2.

  II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 362363.99 PLN.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2009.

  V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

  V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.U.H. Bud-Bruk Ryszard Mielcarek, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, kraj/woj. wielkopolskie.

  V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
  I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 362363.99
  • Oferta z najniższą ceną: 362363.99 oferta z najwyższą ceną: 451602.46
  • Waluta: PLN.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (15/06/2009 17:13:11)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (15/06/2009 17:13:29)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (15/06/2009 17:13:11)
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowację terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

   

   

   

  DPSJ/KG/3431/3/09

   

  Jarogniewice, 26.05.2009r.

   

                                      

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG WEWNĘTRZNYCH, DOJAZDOWYCH I SPACEROWYCH ORAZ RENOWACJĘ TERENÓW ZIELONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROGNIEWICACH

   

  Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na przebudowę dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowację terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul Poznańska 25, 64-020 Czempiń,

  - CPV-45.21.52.10.-2,45.11.27.10-5,45.11.27.11-2 zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

           Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100 pkt.

  Wpłynęły 3 ważne oferty.

           Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

  P.U.H. „BUD – BRUK” Ryszard Mielcarek, ul. Józefa Wybickiego 7,

  64-020 Czempiń

  – uzyskała 100 pkt.

   

  Pozostałe złożone oferty:

  - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „MAX – BUD” Grzegorz Piasecki,

  ul. Ostroroga 43/1, 64-100 Leszno

  – uzyskał 90,63 pkt.

   

  - Jacek Malepszy Firma Usługowo-Handlowa, ul. Gronowska 35,

  64-100 Leszno

  – uzyskał 80,24 pkt.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (28/05/2009 10:04:58)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (28/05/2009 10:06:59)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (28/05/2009 10:06:52)
  Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowację terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
  Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowację terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
   
   

  Jarogniewice, 18.05.2009r.

   

  DPSJ/KG/3431/3/09

   

   

   

                                                

   

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowację terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

   

  PYTANIE

   

  Ponieważ w SIWZ Zamawiający zleca nasadzenie drzew i innych roślin, z których część jest trudno dostępna w pojemnikach (a tylko takie można sadzić w przewidywanym terminie wykonania prac), dlatego zapytujemy o możliwość przesunięcia terminu nasadzeń części drzew do okresu, kiedy to można zakupić oraz posadzić przewidziane z „gołym korzeniem”, czyli na miesiąc październik – listopad.

   

  ODPOWIEDŹ

   

  Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania zamówienia

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (18/05/2009 10:21:08)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (18/05/2009 10:21:20)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (18/05/2009 10:21:08)
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowację terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  DPSJ/KG/3431/3/09

   

   

  O G Ł O S Z E N I  E

   

  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń

   

   

  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl

  Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg wewnętrznych, dojazdowych i spacerowych oraz renowacja terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  Termin realizacji zamówienia: 30 września 2009 roku

   

  Wspólny słownik zamówienia CPV – 45.21.52.10.-2,45.11.27.10-5,45.11.27.11-2

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

   

  Warunki wymagane od wykonawcy:

  • Wykonawca musi spełniać warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w art. 24  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  ·        Wykonawca wniesie wymagane wadium: 11 000,00 PLN,

  ·        Dowód wniesienia wadium (oryginał lub potwierdzona kopia).

   

  Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału wg kryteriów spełnia lub nie spełnia.

  Kryteria oceny ofert:            cena  100%

   

  Zamkniętą  ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej  w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, do dnia 21.05.2009 roku do godz. 9.00.

   

  Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu składania ofert

   

  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

   

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

  Załącznik Nr 2 - Projekt umowy

  Załącznik Nr 3 - Kosztorys ofertowy - Drogi wewnętrzne i ciągi spacerowe

  Załącznik Nr 4 - Kosztorys ofertowy - Tereny zielone

  Załącznik Nr 5 - Dokumentacja projektowa - Drogi i ciągi komunikacyjne

  http://www.sendspace.pl/file/KY5gYfwK/

  Załącznik Nr 6 - Dokumentacja projektowa - Tereny zielone

  http://www.sendspace.pl/file/odZKTGQf/

  Załącznik Nr 7 - Materialy przetargowe

  http://www.sendspace.pl/file/Ox4KQzHf/

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (30/04/2009 17:33:10)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (30/04/2009 17:33:31)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (30/04/2009 17:33:10)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniana przebudowę obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
   

  Czempiń: Przebudowa obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
  Numer ogłoszenia: 79686 - 2009; data zamieszczenia: 26.03.2009
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33765 - 2009r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2.

  II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 324466.78 PLN.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2009.

  V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

  V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlane MAX-BUD Grzegorz Piasecki, ul.Ostroroga 43/1, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

  V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
  I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 324466.78
  • Oferta z najniższą ceną: 324466.78 oferta z najwyższą ceną: 526617.07
  • Waluta: PLN.
  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (27/03/2009 07:19:02)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (27/03/2009 07:19:27)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (27/03/2009 07:19:02)
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę obiektu "Dom ogrodnika" na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  DPSJ/KG/3431/1/09                                                                           Jarogniewice 4.03.2009 r.

   

   

  OGŁOSZENIE  O WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY NA 

  PRZEBUDOWĘ OBIEKTU  DOMU  OGRODNIKA  NA  ZESPÓŁ KUCHNI 

  GŁÓWNEJ  W DOMU  POMOCY  SPOŁECZNEJ W  JAROGNIEWICACH

   

   

  Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego przebudowy obiektu Domu Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach (CPV – 45.21.52.10.-2) zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

   

  Wyboru dokonano na podstawie kryterium opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia –cena 100 pkt.

  Wpłynęło 8 ważnych ofert.

  Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło:

  Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ,,MAX-BUD” Grzegorz Piasecki, Leszno, ul. Ostroroga  43/1    - uzyskał 100 pkt.

   

  Pozostałe złożone oferty :

  *    Firma MALKOR, Grzegorz Orłowski, Leszno, ul.Hubala 11

  - uzyskał  71,10 pkt.

        *    Przedsiębiorstwo ,,BEGIER” Henryk Begier i Synowie spółka jawna

              Jelonek, ul. Obornicka 8a 62-002 Suchy Las

              - uzyskał  61,87 pkt.

        *   Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, 64-030 Śmigiel, ul.Wodna 16

              - uzyskał 69,26 pkt.

        *    MALBUD ZAKŁAD  REMONTOWO-BUDOWLANY, Eugeniusz Nowak, Poznań,   

              ul. Zagłoby 5

              - uzyskał 76,46 pkt.

         *   PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANR BUDOMONT Sp. z o.o. Kościan, ul.  

              Północna 5

              - uzyskał 61,61 pkt.

         *   Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Odważna 64-061 Kamieniec, ul.Grodziska 17

              - uzyskał 82,31 pkt.

         *   FACH BUD Zakład OGÓŁNOBUDOWLANY Paweł Szymkowiak STRZESZKI 9 

              63-000 Środa Wlkp.

              - uzyskał  79,21 pkt

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (04/03/2009 14:15:20)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (04/03/2009 14:16:06)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (04/03/2009 14:15:20)
  Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na przebudowę obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej
  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (20/02/2009 11:29:46)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (20/02/2009 11:46:16)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (20/02/2009 11:45:53)
  Zmiana w ogłoszeniu o przetargu na przebudowę obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
  Na podstawie art. 38 pkt. 4 Ustawy o prawie zamówień publicznych, dodaje się do zamieszczonego ogłoszenia o przetargu na przebudowę obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach załącznik nr 6 - stolarkę drzwiową i okienną.
   
  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (13/02/2009 12:31:47)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (13/02/2009 12:31:57)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (13/02/2009 12:31:47)
  Ogłoszenie o przetargu na przebudowę obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  DPSJ/KG/3431/1/09

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektora Domu  Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń

   

   

  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatkoscian.wokiss.pl

  Przedmiot zamówienia:  Przebudowa obiektu Dom Ogrodnika na Zespół Kuchni Głównej                 w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  Wspólny słownik zamówienia CPV – 45.21.52.10-2

  Nie dopuszcza się składania ofert  częściowych oraz ofert wariantowych.

  Termin realizacji zamówienia: 30 sierpnia 2009 r.

  Warunki wymagane od wykonawcy:

  • Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z dnia 09..02.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz.1655).
  • Wykonawcę wyklucza się z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Wykonawca wniesie wymagane wadium: 12 000,00 PLN.

  Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału wg. kryteriów spełnia lub nie  spełnia.

  Kryteria oceny ofert - cena 100 %

  Zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w  Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, do dnia 24 lutego 2009 r. do godz. 9.00 

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lutego 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

  Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu składania ofert.

   

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

  Załącznik Nr 2 - Projekt umowy

  Załącznik Nr 3 - Kosztorys ofertowy

  Załącznik Nr 4.1 - Projekt budowlany - architektura cz.1

  Załącznik Nr 4.1 - Projekt budowlany - architektura cz.2

  Załącznik Nr 4.1 - Projekt budowlany - architektuta cz.3

  Załącznik Nr 4.1 - Projekt budowlany - architektura cz.4

  Załącznik Nr 4.2 - Projekt budowlany - elektryczny

  Załącznik Nr 4.3 - Projekt budowlany - wod.kan.

  Załącznik Nr 5 - Specyfikacja techniczna

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (04/02/2009 20:15:48)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (05/02/2009 10:16:57)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (05/02/2009 10:16:49)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów budowlanych i urządzeń związanych z zagospodarowaniem dróg wewnętrznych i terenów zielonych dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  Czempiń: Dostawa materiałów budowlanych i urządzeń związanych z zagospodarowaniem dróg wewnętrznych i terenów zielonych dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
  Numer ogłoszenia: 266672 - 2008; data zamieszczenia: 27.12.2008
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260502 - 2008r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych i urządzeń związanych z zagospodarowaniem dróg wewnętrznych i terenów zielonych dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych i urządzeń związanych z zagospodarowaniem dróg wewnętrznych i terenów zielonych dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.38.00-3.

  II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 260870.00 PLN.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.12.2008.

  V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GEOBUD Grzegorz Żurek, ul. Malinowa 8, 64-020 Czempiń, kraj/woj. wielkopolskie.

  V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
  I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 260870.00
  • Oferta z najniższą ceną: 260870.00 oferta z najwyższą ceną: 348605.00
  • Waluta: PLN.
  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (29/12/2008 21:02:49)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (29/12/2008 21:03:36)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (29/12/2008 21:02:49)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wyposażenia kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  Czempiń: Dostawa wyposażenia kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
  Numer ogłoszenia: 266670 - 2008; data zamieszczenia: 27.12.2008
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256842 - 2008r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.21.41.00-0.

  II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 77864.03 PLN.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2008.

  V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

  V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • STALLAS Szymon Laskowski, ul. Jasna 2, 64-100 Leszno, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

  V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
  I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 77864.03
  • Oferta z najniższą ceną: 77864.03 oferta z najwyższą ceną: 92025.58
  • Waluta: PLN.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (29/12/2008 21:00:45)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (29/12/2008 21:01:17)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (29/12/2008 21:00:45)
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów budowlanych i urządzeń związanych z zagospodarowaniem dróg wewnętrznych i terenów zielonych dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

                                                                                                                 Jarogniewice 18.12.2008 r.

  DPSJ/KG/3431/5/08

   

   

   

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej  oferty na dostawę materiałów budowlanych i urządzeń związanych z zagospodarowaniem dróg  wewnętrznych i terenów zielonych

  dla Domu Pomocy Społecznej  w Jarogniewicach

   

   

  Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych i urządzeń związanych z zagospodarowaniem dróg wewnętrznych i terenów zielonych dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń - CPV – 44.00.00.00-0, 31.00.00.00-6, zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Wyboru dokonano na podstawie kryterium opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100 pkt.

  Wpłynęły 2 ważne oferty.

   

  Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło :

  Przedsiębiorstw Budowlano-Drogowe ,,GEOBUD” Grzegorz Żurek ul. Malinowa, 64-020 Czempiń.

  - uzyskał  100 pkt.

   

  Pozostałe oferty :

   

  - Firma Usługowo-Handlowa Michał Kubiak, ul.Gabriela Narutowicza 4, 64-000  

    Kościan. – uzyskał -74,83 pkt.

   

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (18/12/2008 11:36:04)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (18/12/2008 11:36:18)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (18/12/2008 11:36:04)
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wyposażenia kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  Jarogniewice 16.12.2008 r.

  DPSJ/KG/3431/4/08

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA  KUCHNI DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  W JAROGNIEWICACH

   

  Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń

  - CPV – 39.00.00.00-2 – 42.51.32.90-4,  zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Wyboru dokonano na podstawie kryterium opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100 pkt.

  Wpłynęły 4 ważne oferty.

   

  Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło :

   

  ,,STALLAS” Szymon Laskowski, 64-100 Leszno, ul. Jasna 2

  - uzyskał  100 pkt.

   

  Pozostałe oferty :

   

  1.     AM ART. Hotelowe Wyposażenie, ul. Portowa 1 55-200 Oława

            - uzyskał  99,82 pkt.

       2.  MAWI M.Piszczek & W.Dziedzic Spółka Jawna, 32-765 Rzezawa, ul.   

            Przemysłowa 75  - uzyskał 84,61 pkt.

       3.   GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A 75-122  

            Koszalin – uzyskał  84,79 pkt.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (16/12/2008 14:49:44)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (16/12/2008 14:51:44)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (16/12/2008 14:51:32)
  Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów budowlanych i urządzeń związanych z zagospodarowaniem dróg wewnętrznych i terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  DPSJ/KG/3431/5/08

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  ul. Poznańska 25,  64-020 Czempiń

                    

  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatkoscian.wokiss.pl

  Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych i urządzeń związanych z zagospodarowaniem dróg wewnętrznych i terenów zielonych w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  Termin realizacji zamówienia: 29 grudnia 2008 roku

   

  Formularz cenowy z określeniem  CPV materiałów budowlanych i urządzeń związanych z zagospodarowaniem dróg wewnętrznych i terenów zielonych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

   

  Warunki wymagane od wykonawcy:

  • Wykonawca musi spełniać warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania przyczyn określonych w art. 24  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Dokumenty wymagane od wykonawcy:

  ·        Aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty, poświadczony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną,

  ·        Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, do oferty należy załączyć dokument upoważniający pełnomocnika do składania podpisów w imieniu wykonawcy lub poświadczoną kopię dokumentu,

  ·        Wykonawca wniesie wymagane wadium 6 000,00 PLN,

  ·        Dowód wniesienia wadium (oryginał lub potwierdzona kopia).

   

  Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału wg kryteriów spełnia lub nie spełnia.

  Kryteria oceny ofert:            cena  100%

   

  Zamkniętą  ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej  w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, do dnia 18 grudnia 2008 roku do godz. 9.00.

   

   Zamawiający nie zamierza:

  • zawierać umowy ramowej,
  • ustanawiać dynamicznego systemu zakupu.

  Zamawiający  nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

   

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

  Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy

  Załącznik Nr 3 - Projekt umowy

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (11/12/2008 18:10:37)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (11/12/2008 18:10:51)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (11/12/2008 18:10:37)
  Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wyposażenia kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  Zgodnie z art. 38 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 9 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) dokonuje się zmiany w Formularzu Cenowym, stanowiącym załączniik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W pozycji 23. Formularza cenowego zmienia się ilość sztuk z 4 na 6.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (10/12/2008 14:14:33)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (10/12/2008 14:14:50)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (10/12/2008 14:14:33)
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  DPSJ/KG/3431/4/8

   

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  ul. Poznańska 25,  64-020 Czempiń

                    

  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatkoscian.wokiss.pl

  Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia  kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  Termin realizacji zamówienia: 29 grudnia 2008 roku

   

  Formularz cenowy z określeniem  CPV wyposażenia kuchni stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

   

  Warunki wymagane od wykonawcy:

  • Wykonawca musi spełniać warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania przyczyn określonych w art. 24  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  Dokumenty wymagane od wykonawcy:

  ·        Aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty, poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną,

  ·        Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, do oferty należy załączyć dokument upoważniający pełnomocnika do składania podpisów w imieniu wykonawcy lub poświadczoną kopię dokumentu,

  ·        Wykonawca wniesie wymagane wadium 2 000,00 PLN,

  ·        Dowód wniesienia wadium (oryginał lub potwierdzona kopia).

   

  Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału wg kryteriów spełnia lub nie spełnia.

  Kryteria oceny ofert:            cena  100%

   

  Zamkniętą  ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej  w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, do dnia 15 grudnia 2008 roku do godz. 9.00.

   

   Zamawiający nie zamierza:

  • zawierać umowy ramowej,
  • ustanawiać dynamicznego systemu zakupu.

  Zamawiający  nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

   

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

  Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy

  Załacznik Nr 3 - Projekt umowy

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (09/12/2008 09:18:05)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (09/12/2008 09:19:03)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (09/12/2008 09:18:05)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe na przebudowę dachu w budynku "Siloam" w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
   

  Czempiń: Roboty dodatkowe na przebudowę dachu w budynku SILOAM w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
  Numer ogłoszenia: 242403 - 2008; data zamieszczenia: 30.09.2008
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, fax 061 2826110.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na przebudowę dachu w budynku SILOAM w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe na przebudowę dachu w budynku SILOAM w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2.

  II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 5630.56 PLN.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2008.

  V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlane Technik Budownictwa Dominik Wieczorek, ul. E. Orzeszkowej 3, 64-030 Śmigiel, kraj/woj. wielkopolskie.

  V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 5630.56
  • Oferta z najniższą ceną: 5630.56 oferta z najwyższą ceną: 5630.56
  • Waluta: PLN.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (30/09/2008 14:57:02)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (30/09/2008 14:57:10)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (30/09/2008 14:57:02)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę dachu w budynku "Siloam" w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
   

  Czempiń: Przebudowa dachu budynku Siloam w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
  Numer ogłoszenia: 210182 - 2008; data zamieszczenia: 03.09.2008
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 176804 - 2008r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, fax 061 2826110.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dachu budynku Siloam w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa dachu budynku Siloam w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2.

  II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 93846.40 PLN.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2008.

  V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlane Technik Budownictwa Dominik Wieczorek, ul. E. Orzeszkowej 3, 64-030 Śmigiel, kraj/woj. wielkopolskie.

  V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 93846.40
  • Oferta z najniższą ceną: 93846.40 oferta z najwyższą ceną: 109847.48
  • Waluta: PLN.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (03/09/2008 14:45:11)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (03/09/2008 14:45:25)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (03/09/2008 14:45:11)
  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DACHU W BUDYNKU ,,SILOAM” W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROGNIEWICACH

  Jarogniewice, dnia 22.08.2008 r.

  DPSJ/KG/3421/2/08

   

   

   

                         

   

  OGŁOSZENIE O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                          NA  PRZEBUDOWĘ  DACHU  W  BUDYNKU ,,SILOAM” W DOMU

                          POMOCY  SPOŁECZNEJ W  JAROGNIEWICACH

   

   

  Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego przebudowy dachu w budynku ,,Siloam” w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25,  64-020 Czempiń – CPV 45.21.52.10-2,  zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – cena 100 pkt.

  Wpłynęły 2 ważne oferty.

   

  Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło :

   

  Przedsiębiorstwo Budowlane, Technik Budownictwa, Dominik Wieczorek

  Śmigiel, ul. E. Orzeszkowej 3 – uzyskał 100 pkt..

   

  Pozostałe oferty :

  WA.SZ.DACH Sp. z o.o. HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH

  ul.Sycowska 49 , Poznań – uzyskał 85,43 pkt. 

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (22/08/2008 11:56:43)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (22/08/2008 11:57:04)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (22/08/2008 11:56:43)
  Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach o przetargu na przebudowę dachu w budynku "Siloam"

  DPSJ/KG/3431/2/08                                             Jarogniewice  31.07.2008 r.

   

   

                                                 OGŁOSZENIE

                                  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

                                                 W Jarogniewicach

                                 ul. Poznańska 25   64-020 Czempiń

   

  Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.

  Formularz istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w godzinach pracy, to jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7,00 do 14,00.

  Specyfikację wraz z załącznikami można pobrać z : http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl oraz osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  Opis przedmiotu zamówienia :

  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dachu w budynku ,,Siloam”  w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach – CPV – 45.21.52.10-2

  W przypadku wskazania w kosztorysie ślepym lub w przedmiarze robót znaku towarowego lub pochodzenia dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych.

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

  Wymagany termin wykonania zamówienia – 7.10. 2008 r.

  Warunki wymagane od wykonawcy :

  - Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy   

     z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z dnia 09.02.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2007 r. nr 223 poz.1655).   

    

  - Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 

     ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych

     warunków zamówienia.

  - Wykonawca wniesie wymagane wadium 3 000,00 PLN.

  - Kryterium oceny ofert   - cena  100 %

  Zamkniętą kopertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, do dnia 21.08 2008 r. do godz. 9,00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08. 2008 r. o godz. 10.00.w siedzibie zamawiającego. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu składania ofert.

   

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

  Załącznik nr 2 - Umowa

  załącznik nr 3 - kosztorys ślepy

  załącznik nr 4 projekt budowlany

  załącznik nr 5 - specyfikacja techniczna

   

   

   

   

   

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (31/07/2008 11:12:58)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (05/08/2008 10:55:07)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (05/08/2008 10:54:55)
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty dodatkowe na przebudowę oficyny południowej - zamówienie z wolnej ręki
   

  Czempiń: Roboty dodatkowe na przebudowę oficyny południowej - zamówienie z wolnej ręki
  Numer ogłoszenia: 107990 - 2008; data zamieszczenia: 21.05.2008
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, fax 061 2826110.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na przebudowę oficyny południowej - zamówienie z wolnej ręki.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe na przebudowę oficyny południowej

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2.

  II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 27887,2 PLN.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2008.

  V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma MALKOR, ul. Hubala 11, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

  V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 27887.20
  • Oferta z najniższą ceną: 27887.20 / oferta z najwyższą ceną: 27887.20
  • Waluta: PLN.
  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (21/05/2008 14:38:53)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (21/05/2008 14:42:16)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (21/05/2008 14:41:42)
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa oficyny południowej

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 27265 - 2008.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, fax 061 2826110.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa oficyny południowej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa oficyny południowej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2.

  II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 313153,33 PLN.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2008.

  V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

  V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma MALKOR, Grzegorz Orłowski, ul. Hubala 11, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

  V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 313153.33
  • Oferta z najniższą ceną: 313153.33 / oferta z najwyższą ceną: 394546.08
  • Waluta: PLN.
  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (13/05/2008 08:37:38)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (13/05/2008 08:37:57)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (13/05/2008 08:37:38)
  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ OFICYNY POŁUDNIOWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROGNIEWICACH

  Jarogniewice, dnia 28.03.2008 r.

  DPSJ/KG/3431/1/08

   

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA  PRZEBUDOWĘ OFICYNY POŁUDNIOWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROGNIEWICACH

   

   

  Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego przebudowy oficyny południowej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń - CPV 45 21 52 10-2, zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  - cena 100 %

  Wpłynęły 3 ważne oferty.

   

  Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma :

  MALKOR Grzegorz Orłowski

  ul. Hubala 11

  64-000 Leszno

  uzyskał łącznie 100,00 pkt.

   

  Pozostałe złożone oferty :

   

  2. PRZEDSIĘBIORSTWO  BUDOWLANE

  BUDOMONT, ul. Północna 5, 64-000 – Kościan

  uzyskał łącznie  79,37 pkt.

  3. Firma HANDLOWO-USŁUGOWA

  ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec

  uzyskał łącznie 97,65 pkt.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (28/03/2008 14:04:46)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (28/03/2008 14:04:58)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (28/03/2008 14:04:46)
  OGŁOSZENIE Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  Jarogniewice, dnia 1 lutego 2008 r.

   

  DPSJ/KG/3431/1/08

   

   

  OGŁOSZENIE

  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

  w Jarogniewicach

  ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń

   

  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Formularz istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w godzinach pracy, to jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:00.

  Specyfikację wraz z załącznikami można pobrać ze strony: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl oraz osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oficyny południowej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach – CPV - 45.21.52.10-2

  W przypadku wskazania w kosztorysie ślepym lub w przedmiarze robót znaku towarowego lub pochodzenia dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych.

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

  Wymagany termin wykonania zamówienia – 31 lipca 2008 r.

  Warunki wymagane od wykonawcy:

  -       Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ).

  -       Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  -       Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  -       Wykonawca wniesie wymagane wadium 7 000,00 PLN.

  Kryterium oceny ofert - cena  100 %

  Zamkniętą kopertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, do dnia 14 marca 2008 r. do godz. 9:00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2008 r. o godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu składania ofert.

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

  Załącznik nr 2 - Umowa

  Załącznik nr 3 - Kosztorysy

  Załącznik nr 4.1 - Dokumentacja techniczna_1

  Załącznik nr 4.2 - Dokumentacja techniczna_2

  Załącznik nr 4.3 - Dokumentacja techniczna_3

  Załacznik nr 4.4 - Dokumentacja techniczna_4

  Załącznik nr 4.5 - Dokumentacja techniczna_5

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (08/02/2008 14:44:18)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (05/03/2008 07:47:23)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (05/03/2008 07:47:12)
  Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach o rozstrzygnięciu przetargu

                                                                              Jarogniewice, 04.12.2007 rok

   

  DPSJ/KG/3431/4/07

   

   

   

  O G Ł O S Z E N I E

  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

  w Jarogniewicach

  ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń

                                       

   

   

   

           Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji przyzywowej i modernizację instalacji przeciwpożarowej alarmowej w budynkach ,,Nefesz” i ,,Siloam” oraz systemu sygnalizacji włamania w budynku ,,Siloam” w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach (klasyfikacja CPV - 45.34.30.00-3, 45.31.70.00-2, 45.31.20.00-7) dokonano wyboru na podstawie kryteriów opisanych w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia   - cena  100%.

           Wpłynęła 1 oferta ważna.

  Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty przez  Firmę Polon-Beta Sp. z o.o.

  ul. Bułgarska 63/65, 60-320 Poznań.

           Cena wybranej oferty      - 119 811,45 zł brutto

                     uzyskał łącznie      -  100 pkt.

   

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (04/12/2007 14:13:53)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (04/12/2007 14:15:23)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (04/12/2007 14:15:08)
  Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach o przetargu nieograniczonym

  DPSJ/KG/3431/4/07                                                                         Jarogniewice 15.11.2007r.

   

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

  w Jarogniewicach

  ul. Poznańska 25 64-020 Czempiń

   

   

  Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.

  Formularz istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w godzinach pracy, to jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

  Specyfikację wraz z załącznikami można pobrać z: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl

  oraz osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

   

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji przyzywowej i modernizacja instalacji przeciwpożarowej alarmowej w  budynkach ,,Nefesz”, ,,Siloam” oraz systemu sygnalizacji włamania w budynku ,,Siloam” w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

   

  CPV- 45.34.30.00.-3              45.31.70.00-2             45.31.20.00.-7  

   

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

  Wymagany termin wykonania zamówienia – 21.12.2007 r., zgodnie ze ,, Specyfikacją istotnych  warunków zamówienia w trybie  przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej  powyżej 14 000,00 euro”.

  Warunki wymagane od wykonawcy:

  -           Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z dnia 09.02.2004 r. z późniejszymi zmianami).

  -           Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  -           Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  -           Wykonawca wniesie wymagane wadium 1500,00 PLN.

  -           Kryterium oceny ofert – cena – 100%

  Zamkniętą kopertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, do dnia 4 grudnia 2007 r. do godz. 9.00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 grudnia o godz. 9.15 w siedzibie zamawiającego.

  Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

   

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

  Załącznik Nr 2 - Umowa

  Załącznik Nr 3 - Kosztorysy ofertowe

  Załącznik Nr 4 - Projekty budowlane

  Załącznik Nr 5 - Dokumentacja budowlana Nefesz

  Załącznik Nr 6 - Dokumentacja budowlana Siloam

  Załącznik Nr 7 - Specyfikacja niskoprądowa

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (15/11/2007 10:32:05)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (15/11/2007 10:32:38)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (15/11/2007 10:32:05)
  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIOOSOBOWEGO Z DŹWIGIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH INWALIDZKICH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROGNIEWICACH

  Jarogniewice, dnia 12.11.2007 r.

   

  DPSJ/KG/3431/3/07

   

   

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  NA DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIOOSOBOWEGO Z DŹWIGIEM

  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH INWALIDZKICH

  DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROGNIEWICACH

   

   

  1. Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  Ul. Poznańska 25

  64-020 Czempiń

  Tel. (061) 28 27 027

  Fax. (061) 28 26 110

   

  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Dostawa samochodu 9-cioosobowego z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

   

  3. Ogłoszenie o postępowaniu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

   

  4. Dane o ofertach:

  Złożonych ofert 2, z czego odrzucono, wykluczono lub zwrócono bez otwierania: 0.

   

  5. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ – cena 100%. Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

  P.H.U. SUPER-POL.

  64-100 Leszno, ul. Konstytucji 3 Maja 12

  Cena wybranej oferty: 139 690,00 zł brutto.

   

  6. Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

  Autoryzowany Dealer Volkswagena

  97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 102 – 99 pkt.

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (12/11/2007 13:47:44)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (12/11/2007 13:48:46)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (12/11/2007 13:48:34)
  O G Ł O S Z E N I E Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  DPSJ/KG/3431/3/07                                                                         Jarogniewice 2.11.2007 r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

  w Jarogniewicach

  ul. Poznańska 25 64-020 Czempiń

   

   

  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Formularz istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w godzinach pracy, to jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

  Specyfikację wraz z załącznikami można pobrać z: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl

  oraz osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

   

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 9-cioosobowego z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  CPV – 34 11 41 24-3

   

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

  Wymagany termin wykonania zamówienia – 7.12.2007 r., zgodnie ze ,,Specyfikacją istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 137 000,00 euro”.

  Warunki wymagane od wykonawcy:

  -           Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z dnia 09.02.2004 r. z późniejszymi zmianami).

  -           Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  -           Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  -           Wykonawca wniesie wymagane wadium 1000,00 PLN.

  -           Kryterium oceny ofert – cena – 100%

  Zamkniętą kopertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, do dnia 9 listopada 2007 r. do godz. 9.00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada o godz. 9.15 w siedzibie zamawiającego.

  Termin związania  ofertą – 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

   

  Załaczniki:

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

  Załącznik nr 2 - Umowa dostawy

  Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych dostaw

  Załącznik nr 4 - opis przedmiotów zamówienia

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (02/11/2007 14:29:51)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (02/11/2007 14:30:59)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (02/11/2007 14:30:54)
  Ogłoszenie o wyborze oferty

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA REMONTOWANEGO BUDYNKU  PAŁACOWEGO ,,BETANIA” W DOMU  POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROGNIEWICACH

   

  1.     Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  ul. Poznańska 25

  64-020 Czempiń

  tel. 061-28 27027

  fax.061-28 26 110

   

  2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

  Dostawa  wyposażenia do remontowanego budynku pałacowego ,,Betania” w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

   

  3.     Ogłoszenie o postępowaniu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

   

  4.  Dane o ofertach:

  Złożonych ofert 3, z czego odrzucono, wykluczono lub zwrócono bez otwierania: 0

   

  5.     Wyboru dokonano na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ – cena 100%Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

  ZAKŁAD OBROTU TOWARAMI  I  USŁUGAMI ,,DOM”

  64-100 Leszno, ul. Okrzei 4

  Cena wybranej oferty : 108 916,72zł. brutto

   

  6.  Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

  - DATO-MEBLE,  63-200-Jarocin, ul. Wojska Polskiego 44 - 48,75pkt.

  - KOMPLEKS S.C., 64-100 Leszno, ul. Rejtana 18 - 69,48 pkt.

   

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (25/10/2007 13:59:13)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (25/10/2007 13:59:20)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (25/10/2007 13:59:13)
  Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

  Jarogniewice, 28.09.2007 r.

  DPSJ/KG/3431/2/07                                               

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

  w Jarogniewicach

  ul. Poznańska 25  64-020 Czempiń

   

   

  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Formularz istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

  Specyfikację wraz załącznikami można pobrać z: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl

   

  Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do remontowanego budynku pałacowego ,,Betania” w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

  CPV – 361 00000-2, 361 33000-2, 17216100.

   

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

  Wymagany termin wykonania zamówienia - 15.11. 2007 r. i 20.XII.2007 r., zgodnie ze „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 137.000 euro”.

  Warunki wymagane od wykonawcy:

  -       Wykonawca musi spełnić warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia 09.02.2004 r. z późniejszymi zmianami),

  -       Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  -       Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  -       Wykonawca wniesie wymagane wadium 1000,00 PLN

  -       Kryterium oceny ofert - cena – 100%

   

  Zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, do dnia 9 października 2007 r. do godz. 9.00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2007 r. o godz. 9.15 w siedzibie zamawiającego.

  Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu upływu składania ofert.

   

  Załączniki:

  Specyfikacja

  Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

  Zał. nr 2 - Umowa

  Zał. nr 3 - Formularz cenowy

  Zał. nr 4 - Terminy wykonania zamówienia

  Zał. nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia

  Zał. nr 6 - Wykaz wykonywanych dostaw

  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (28/09/2007 14:26:02)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (28/09/2007 14:27:02)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (28/09/2007 14:26:02)
  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
  Jarogniewice, dnia 2 października 2006 roku
   
  DPSJ/DG/3421/2/06
   
   
  Ogłoszenie o wyniku postępowania
   
  1. Zamawiajacy: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, tel.: 061 28 27 027, fax: 061 28 26 110.
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
   wymianę pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu oficyny południowej pałacu w Jarogniewicach - CPV 45261910-6.
  3. Ogłoszenie o postępowaniu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kościanie, w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach i umieszczone na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl/bip.php
  4. Dane o ofertach:
   Wpłynęła jedna ważna oferta.
  5. Wybrano następującą ofertę:
   Przedsiębiorstwo Budowlane Technik Budownictwa Dominik Wieczorek, 64-030 Śmigiel, ul. E. Orzeszkowej 3.
   Cena oferty brutto: 31 853,08 zł.
  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wojciech Demski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Lidia Hojan (02/10/2006 12:57:48)
  • zaakceptowanie tresci informacji: Lidia Hojan (02/10/2006 13:06:01)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Lidia Hojan (02/10/2006 13:05:24)
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH NA DACHU BUDYNKU OFICYNY POŁUDNIOWEJ PAŁACU W JAROGNIEWICACH
  Jarogniewice 8 września 2006 r.
   
                                                            
  O G Ł O S Z E N I E
   
  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
  w Jarogniewicach
  ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń
   
  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
  Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
  Przedmiot zamówienia :
  WYMIANA  POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ RYNIEN  I RUR  SPUSTOWYCH  NA DACHU  BUDYNKU  OFICYNY  POŁUDNIOWEJ
  PAŁACU W JAROGNIEWICACH - CPV 45261910-6
  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
  Wymagany termin zakończenia prac 30.11.2006 r.
  Warunki wymagane od wykonawcy :
  -    Wykonawca musi spełnić warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
  -    Wykonawcę wyklucza się z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  -    Oferta Wykonawcy winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  -    Wykonawca powinien złożyć dokumenty wymagane w punkcie 10  specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  -    Wadium - nie dotyczy
  -    Kryteria oceny ofert: Cena - 100%
  Zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25 do dnia 28 września 2006 r. do godz. 9.00
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2006 r. o godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego.
  Termin związania  ofertą - 30 dni od dnia terminu składania ofert.
   
   
   
  Pliki do pobrania (załączniki) : 
   
   
  Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Demski Wojciech
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (12/09/2006 14:15:39)
  • zaakceptowanie tresci informacji: (12/09/2006 14:15:54)
  • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: (12/09/2006 14:15:39)