logo
ucho   logo bip

Konsultacje projektu Programu współpracy na 2016 rok

 

Zarząd Powiatu Kościańskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 33/169/15 z dnia 6 października 2015 r. zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu kościańskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

 

Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami Uchwały Nr XL/373/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia  4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

 

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu, danych rejestrowych,  danych osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji oraz nazwiska i imienia osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.


Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem: poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan lub poczty elektronicznej na adres organizacje@powiatkoscian.pl. na formularzu zgłaszania uwag i opinii w terminie od 7 października 2015 r. do 23 października 2015 roku. 


Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, tel. 65 512 70 67.

 

Formularz oraz projekt programu współpracy do pobrania poniżej.

 

uchwała

formularz zgłaszania uwag i opinii 2016