logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
ZMIANA TREŚCI LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY/OSÓB (DOT. LICENCJI WYDANYCH PRZED 16.08.2013R.)
 
KARTA INFORMACYJNA
ZMIANA TREŚCI  LICENCJI NA WYKONYWANIE
TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY/OSÓB
(DOT. LICENCJI WYDANYCH PRZED 16.08.2013R.)
 
 
 
I. Podstawa prawna
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51),
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)

 

 
II. Wymagane dokumenty
 • kserokopia dowodu osobistego w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej zdolności finansowej na kwotę co najmniej 9.000 EURO w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EURO na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd w postaci rocznego sprawozdania finansowego potwierdzonego przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej,
 • Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).
 
III. Opłaty
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, parter
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
Za udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdami niebędącymi taksówkami pobiera sie opłatę w wysokości:
 • 700 zł gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
 • 800 zł gdy termin ważności licencji wynosi od 15 do 30 lat,
 • 900 zł gdy termin ważności licencji wynosi od 30 do 50 lat.
 
Za udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pobiera sie opłatę w wysokości:
 • 800 zł gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
 • 900 zł gdy termin ważności licencji wynosi od 15 do 30 lat,
 • 1.000 zł gdy termin ważności licencji wynosi od 30 do 50 lat.

Za każdy pojazd dodaje się 11% powyższej opłaty.

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10%  opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę za wydanie licencji i wypisów należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie nr 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004

IV. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter
p. Matuszczak Barbara, p. Sylwia Płóciennik
tel.  0-65 512-74-36, e-mailprawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywolawczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
 
 
VI. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

 
VII. Dodatkowe informacje
 • Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 • Ważność zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób zarządzających przedsiębiorstwem - ważne na 6 m-cy wstecz.
 • Spełnienie wymogu zdolności finansowej potwierdza się:
  a) poświadczonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznym sprawozdaniem finansowym,
  b) w drodze odstępstwa organ wydający licencję może wyrazić zgodę aby przedsiębiorca przedstawił:
  - gwarancję bankową,
  - ubezpieczeniem, w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej z jednego banku lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wymaganą kwotę.

 •  Wygaszenie licencji w razie zrzeczenia się jej następuje na pisemny wniosek - wniosek
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji/wypisów z licencji wspólnotowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (24/10/2005 11:23:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Anna Frąckowiak (19/08/2015 10:55:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Karolczak (03/12/2018 15:23:56)
Lista wiadomości