logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI - ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM
KARTA INFORMACYJNA
USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI -
- ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM
 
I. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r., poz. 1990 ze zm.),
 • Uchwała nr XLII/396/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
 •  

II. Informacje podstawowe

Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
 
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym;
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
6) pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 
Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu labo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi lub narusza wymagania ochrony środowiska;
Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Na terenie powiatu kościańskiego podmiotem odpowiedzialnym za usuwanie i umieszczenie na parkingu oraz przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi jest firma:
 
Pomoc Drogowa Auto-Handel Komis Jacek Jurga
ul. Krótka 5, Kurza Góra
64-000 Kościan
 
Wydanie pojazdu następuje za zgodą podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty.
Do odbioru pojazdu niezbędne są:
 • zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
 • dowód wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego,
 
III. Opłaty
 
     Opłatę nalicza i informuje o jej wysokości podmiot odpowiedzialny za usunięcie i  
     przechowywanie pojazdów.
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, parter
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
Szczegółowy wykaz opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym znajduje się w Uchwale nr XLII/396/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokoścui opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.
Uchwała dostępna jest TUTAJ
 
Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz numer rejestracyjny pojazdu.
 
Opłatę można uiścić na rachunek Starostwa Powiatowego w Kościanie
nr konta 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040.

 

 

 
IV. Jednostka prowadząca sprawę
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter
p. Ewa Szyguła-Marcinkowska, p. Mirosław Kiniorski, p. Łukasz Szymański
tel. 0-65 512-74-36, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
 
V. Dodatkowe informacje
 • Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji jego usunięcia z drogi, przedsiębiorca prowadzący parking powiadamia o tym fakcie starostę, który następnie występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu,
 • Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (26/07/2013 08:54:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Karolczak (31/07/2015 11:10:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Karolczak (03/12/2018 15:15:37)
Lista wiadomości