logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE ZGODY NA NADANIE NUMERU NADWOZIA/PODWOZIA LUB RAMY
 
KARTA INFORMACYJNA 
Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia/podwozia lub ramy
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1260 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 20016r., poz.1038),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r., poz. 1088),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. z 2011r., Nr 236 poz. 1401),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015r., poz. 776 ze zmianami).

II. Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek ,
 • zaświadczenie z badania technicznego lub opinia stacji kontroli pojazdów o możliwości nadania numeru (czyli cechy identyfikacyjnej pojazdu) oraz dowód własności na określony zespół (w sytuacjach, kiedy cecha identyfikacyjna ma być umieszczona na zespole, który podlegał wymianie w pojeździe lub cały pojazd został dopiero nabyty przez wnioskodawcę i nie jest na niego zarejestrowany),
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dowód rejestracyjny,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych może być wydana w przypadku pojazdu:

 • w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego,
 • odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy, jeżeli zostanie to potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencje w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania,
 • zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona, jeżeli zostanie to potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego.

III. Opłaty:

Przy składaniu wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji o nabiciu numeru w wysokości 10,00 zł i decyzji o wykonaniu tabliczki znamionowej w wysokości 10,00 zł płatna w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, II piętro lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00

IV. Termin załatwienia sprawy

Wydanie zgody następuje po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej, z którą właściciel udaje się na uprawnioną stację kontroli pojazdów, w celu umieszczenia przez uprawnionego diagnostę cech identyfikacyjnych na podwoziu/nadwoziu lub ramie. Diagnosta wystawia zaświadczenie o umieszczonych przez siebie cechach identyfikacyjnych, z którym właściciel udaje się ponownie do Wydziału Komunikacji, celem dokonania odpowiednich zmian w dowodzie rejestracyjnym i aktach pojazdu (lub w zależności od przypadku w celu rejestracji pojazdu).

V. Jednostka prowadząca sprawę 

Wydział Komunikacji i Dróg

Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, pokój nr 102, 103 i 104, I piętro

Lucyna Pacholczyk, Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Danuta Pospiech, Ewelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański.

tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 14.00

W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.

Na wizytę można się również umówić tutaj . 

VI. Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (21/12/2008 15:49:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Karolczak (23/01/2015 08:16:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Karolczak (06/10/2017 08:55:13)
Lista wiadomości