logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
ZGŁOSZENIE ZMIANY PODWOZIA LUB RAMY POJAZDU
 KARTA INFORMACYJNA
Zgłoszenie zmiany  podwozia
lub ramy pojazdu
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1260 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz.U.z 2016r., poz.1038),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.z 2016r., poz. 1088),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015r., poz. 776 ze zmianami).

II. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek  oraz w przypadkach wymiany danego zespołu dowód własności na określony zespół oraz:
 • jeżeli podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - dowód rejestracyjny pojazdu, z którego dany zespół pochodzi,
 • jeżeli podwozie lub rama pochodzi z pojazdu wyrejestrowanego lub z pojazdu w którym dokonano wymiany danego zespołu na inny - zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi zespół,
 • jeżeli podwozie lub rama jest sprowadzona z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej - odprawa celna (nie dotyczy to przypadków nabycia podwozia lub ramy od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami - w tym przypadku dowód własności winien zawierać adnotację określającą datę, numer odprawy celnej oraz organ celny który dokonał odprawy oraz dodatkowo załączyć należy dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami lub ich częściami - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS),
oraz:
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym wykonane na stacji kontroli pojazdów dotyczące odczytu numeru podwozia lub ramy (w przypadkach wymiany zespołu na zespół nie posiadający nadanych cech identyfikacyjnych należy wcześniej wystąpić o nadanie tych cech oraz ustalenia nowych parametrów technicznych (jeżeli zachodzi taka konieczność),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

III. Opłaty:

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, II piętro

(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00) lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

 

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu

oraz wyszczególnienie wysokości opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

Opłata wynosi: 54,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  54,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004. 

IV. Termin załatwienia sprawy
 
Po złożeniu wniosku, organ rejestrujący dokonuje adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym potwierdzającej zgłoszenie zmian, zamawiając w tym czasie nowy dowód. Dotychczasowy dowód rejestracyjny należy wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny z aktualnymi danymi, po okazaniu dowodu osobistego i karty pojazdu jeżeli była wydana oraz dokumentu potwierdzajacego uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC.
 
Sprawdź status swojego zamówienia na dowód rejestracyjny kliknij tutaj.
 
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, pokój nr 103 i 104, I piętro
Lucyna Pacholczyk, Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Danuta Pospiech,
Ewelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański.
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 14.00
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
 
VII. Dodatkowe informacje:
 • właściciel pojazdu jest obowiązany w terminie nieprzekraczającym 30 dni zawiadomić o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. 
 • obowiązek zgłoszenia zmiany nr silnika został zniesiony z dniem 21.10.2005 r. Właściciel pojazdu jest jednak zobowiązany zgłosić wymianę silnika, jeżeli zmiana taka pociąga za sobą zmianę innych danych technicznych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym (pojemność silnika, moc, rodzaj paliwa).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (31/10/2008 09:01:03)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Karolczak (23/01/2015 08:16:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Karolczak (05/10/2017 12:31:28)
Lista wiadomości