logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
ZMIANA NAZWISKA (IMIENIA) LUB NAZWY WŁAŚCICIELA W DOWODZIE REJESTRACYJNYM
KARTA INFORMACYJNA
Zmiana nazwiska (imienia) lub nazwy właściciela
w dowodzie rejestracyjnym
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2017r., poz. 1260 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz.1038),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.z 2016r., poz. 1088).

II. Wymagane dokumenty:

     Wypełniony wniosek oraz:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dowód tożsamości oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżli osoba prowadzi taką działalność, lub aktualny odpis z KRS wraz z postanowieniem o zmianie wpisu (określające zmianę nazwy) w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

III. Opłaty:

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, II piętro

(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00) lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

 

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu

oraz wyszczególnienie wysokości opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 
Opłata wynosi: 54,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  54,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004. 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
W przypadku pojazdów już zarejestrowanych w tut. urzędzie i/lub posiadających tablice nowego typu - tzw."białe", organ rejestrujący dokonuje adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym potwierdzającej zgłoszenie zmian, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny z nowymi danymi. 
Dotychczasowy dokument należy przed upływem wyznaczonego terminu wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny z aktualnymi danymi.
 
Sprawdź status swojego zamówienia na dowód rejestracyjny kliknij tutaj.
 
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, pokój nr 103 i 104, I piętro
Lucyna Pacholczyk, Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Danuta Pospiech,
Ewelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański.
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 14.00
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
 
VII. Dodatkowe informacje:

Właściciel pojazdu jest obowiązany w terminie nieprzekraczającym 30 dni zawiadomić o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (23/10/2008 13:18:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Katarzyna Karolczak (23/01/2015 08:16:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Karolczak (05/10/2017 12:28:48)
Lista wiadomości