logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA
 

 

KARTA INFORMACYJNA
WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW  
 
 
 
I. Podstawa prawna
 
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnien przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r., poz. 93).
 
II. Wymagane dokumenty
 • wypełniony wniosek,
 • jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
 • dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji i wydanie legitymacji.
 
III. Opłaty
 1. opłata za wpis do ewidencji isntruktorów - 50,00 zł
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter
p. Barbara Matuszczak
tel.  0-65 512-74-36, e-mail: prawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30.
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.

VI. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Odwołanie wnosi sie za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
VII. Dodatkowe informacje
 1. Wymagania jakie musi spełniać kandydat na instruktora został szczegółowo opisane w art. 33 ustawy o kierujących pojazdami.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (24/10/2005 13:43:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Anna Frąckowiak (24/04/2015 09:33:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Karolczak (03/12/2018 15:09:13)
Lista wiadomości