logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYMIANA PRAWA JAZDY Z ART. 15 USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI - POTWIERDZENIE UZYSKANIA KWALIFIKACJI DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
KARTA INFORMACYJNA
WYMIANA PRAWA JAZDY Z ART. 15 USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI - POTWIERDZENIE UZYSKANIA
KWALIFIKACJI DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
 
 
 
I. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231, z późn. zm.),

 

II. Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek ,
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego,
 • kopia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - wydanego zgodnie z art. 39j ustawy o transporcie drogowym,
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy - wydanego zgodnie z art. 39k ustawy o transporcie drogowym,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za druk prawa jazdy,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela,
     
III. Opłaty
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, parter
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
Za wymianę prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł.
 
Opłaty za wymianie uprawnień można dokonywać na konto. Dowód uiszczenia przelewu należy dołączyć do wniosku o wymianę uprawnień do kierowania pojazdem lub przesłać na adres e-mailowy prawajazdy@powiatkoscian.pl.
Dane do przelewu: Starostwo Powiatowe, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, nr konta 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040.
 
 

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

 

 
IV. Termin załatwienia sprawy 
 
Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
Termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.
 
Sprawdź status swojego zamówienia na prawo jazdy kliknij tutaj
 
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter
p. Barbara Matuszczak, p. Katarzyna Szymańska
tel.  0-65 512-74-36, e-mailprawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
            W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
       
 
VI. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 
VII. Dodatkowe informacje
 
 • Odbiór prawa jazdy następuje osobiście ze starym dokumentem prawa jazdy,
 • Kierowcy wykonujący przewóz drogowy są zobowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminach określonych w art. 3 ust. 2 Ustawy  z dnia 17.11.2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006 r. nr 235 poz. 1701),
 • Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009r. zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego,
 • Terminy do kiedy należy uzyskać wpis w prawo jazdy: wykaz terminów
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (11/08/2010 10:22:13)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Anna Frąckowiak (19/08/2015 10:52:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Anna Frąckowiak (13/09/2018 12:56:28)
Lista wiadomości