logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY
KARTA INFORMACYJNA
WYDANIE ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY
 
 
 
I. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.)
II. Wymagane dokumenty
 • wypełniony wniosek
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (w przypadku wydanej wcześniej decyzji kierującej na takie badania),
 • orzeczenie psychologiczne (w przypadku wydanej wcześniej decyzji kierującej na takie badania),
 • dowód osobisty do wglądu,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
Ponadto w przypadku potrzeby wymiany zatrzymanego dokumentu:
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy.
III. Opłaty
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, parter
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
Opłata za zwrot zatrzymanego prawa jazdy wynosi 0,50 zł - jest to opłata ewidencyjna.
 
W przypadku wymiany zatrzymanego prawa opłata wynosi 100,50 zł za wydanie wtórnika prawa jazdy.
Opłaty za wydanie uprawnień można dokonywać na konto. Dowód uiszczenia przelewu należy dołączyć do wniosku o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem lub przesłać na adres e-mailowy prawajazdy@powiatkoscian.pl .
Dane do przelewu: Starostwo Powiatowe, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, nr konta 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040.
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.
 
IV. Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, a jeżeli prawo jazdy zatrzymane było na okres dłuższy niż 1 rok, po przekazaniu dokumentów, po zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i ewentualnemu dostarczeniu orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego, jeśli było ono wymagane.

W przypadku wymiany zatrzymanego dokumentu okres oczekiwania na prawo jazdy wydłuża się o czas produkcji w PWPW S.A. w Warszawie o ok. 7 dni. 

Wydanie lub odmowa wydania zatrzymanego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

V. Jednostka prowadząca sprawę
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter
p. Barbara Matuszczak, p. Katarzyna Szymańska, p. Sylwia Płóciennik
tel. 0-65 512-74-36, e-mail: prawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.

 
VI. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

VII. Dodatkowe informacje

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Komunikacji i Dróg.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (20/02/2009 13:09:30)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Anna Frąckowiak (19/08/2015 10:51:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Katarzyna Karolczak (03/12/2018 15:25:57)
Lista wiadomości