logo
ucho   logo bip
Ochrony Środowiska
Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020

Kościan, dnia 5 grudnia 2017 r.
 

ABŚ.602.2.2017
 

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 30 i art. 39 ust.1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.) Starosta Kościański podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt dokumentu pn.

„Program ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020"

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z ww. dokumentem.
         Dokument udostępniony jest  do wglądu w Wydziale Architektury, Budownictwa  i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie ul. Gostyńska 38, pok.203, 204, a także  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościanie www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl  w dziale: Starostwo Powiatowe -  Biuro Obsługi Mieszkańca załatwianie spraw - Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska - Ochrona Środowiska.

         Uwagi i wnioski do ww. wymienionego dokumentu można składać, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do protokołu. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach udziału społeczeństwa jest Starosta Kościański.

 

 

z up. Starosty
/..../

Beata Kownacka

Naczelnik Wydziały Architektury,

Budownictwa i Ochrony Środowiska


Projekt Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (05/12/2017 12:55:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (05/12/2017 12:55:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (05/12/2017 13:22:08)
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Kościan, dnia 29 listopada 2017 r.
 

ABŚ.602.2.2017
 

O B W I E S Z C Z E N I E
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020".

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Kościański wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020".

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu w piśmie znak: DN-NS.9012.1700.2017 z dnia 12.11.2017  (data wpływu 15.11.2017r.) uznał, że dla opracowania ww. projektu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem znak: WOO-III.410.827.2017.AM.3  z dnia 22.11.2017 r. (data wpływu 22.11.2017r.) stwierdził, iż istnieją podstawy do uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020".


Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Programu..." nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.

 

 

z up. Starosty
/..../

Beata Kownacka

Naczelnik Wydziały Architektury,

                                                              Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (29/11/2017 11:07:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (29/11/2017 11:07:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (29/11/2017 11:07:12)
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 grudnia 2013 roku
(sygn. DF4mkr-0831-2b(30)/13)
o rozpoczęciu etapu I konsultacji społecznych dla projektu
 
Dokumentu Implementacyjnego do Stategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (02/01/2014 12:42:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (02/01/2014 12:43:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (02/01/2014 12:42:59)
Uchwała Nr XXIII/224/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
 
Prognoza odziaływania na środowisko aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (07/06/2013 12:25:25)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (07/06/2013 12:36:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (07/06/2013 12:36:15)
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 (aktualizacja I)"
 

Kościan, dnia 28.12.2012 r.
 

ABŚ.602.1.2012
 

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 30 i art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) Starosta Kościański podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt aktualizacji dokumentu pn.

„Program ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 (aktualizacja I)”

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z następującymi dokumentami:

 

 1. Projekt Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 (aktualizacja I).
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.

 


         Powyższe dokumenty udostępnione są do wglądu w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie ul. Gostyńska 38, pok.203, 204, a także  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościanie http://bip.powiatkoscian.wokiss.pl  w dziale: Starostwo Powiatowe
®  Biuro Obsługi Mieszkańca załatwianie spraw ® Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska ® Ochrona Środowiska.

         Uwagi i wnioski do ww. wymienionej dokumentacji można składać w terminie od dnia 02.01.2013 r. do dnia 25.01.2013 r., w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do protokołu. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach udziału społeczeństwa jest Starosta Kościański.

 

 

z up. Starosty
/…./

Beata Kownacka

Naczelnik Wydziały Architektury,

Budownictwa i Ochrony Środowiska

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (28/12/2012 12:08:33)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (05/02/2013 11:13:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (05/02/2013 11:12:17)
Programy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (24/05/2012 12:06:21)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (24/05/2012 12:06:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (24/05/2012 12:06:21)
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
 
Wyszukiwanie kart informacyjnych w wykazie o dokumentach
  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (23/05/2012 13:22:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (23/05/2012 13:38:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (23/05/2012 13:38:36)
Wykaz pobieranych opłat skarbowych w ochronie środowiska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:42:02)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:42:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:42:02)
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (23/05/2012 12:07:03)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (23/05/2012 12:08:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (23/05/2012 12:08:04)
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Ziegler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (04/06/2012 13:34:22)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (04/06/2012 13:34:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (04/06/2012 13:34:22)
Zezwolenie na prowadzenie zbierania lub transportu odpadów
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Ziegler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (04/06/2012 13:45:15)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (04/06/2012 14:12:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (04/06/2012 13:45:15)
Zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Ziegler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (04/06/2012 13:39:53)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (04/06/2012 13:40:02)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (04/06/2012 13:39:53)
Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Ziegler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (04/06/2012 13:47:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (04/06/2012 14:12:40)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (04/06/2012 13:47:39)
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Ziegler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (04/06/2012 13:49:49)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (04/06/2012 14:12:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (04/06/2012 13:49:49)
Zgłoszenie inastalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Ziegler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (04/06/2012 13:56:03)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (04/06/2012 14:12:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (04/06/2012 13:56:03)
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Ziegler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (04/06/2012 14:05:58)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (04/06/2012 14:13:01)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (04/06/2012 14:05:58)
Wydawanie kart wędkarskich
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (03/04/2014 12:10:25)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (03/04/2014 12:10:33)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (03/04/2014 12:10:25)
Rejestracja sprzętu pływajacego służącego do amatorskiego połowu ryb
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (23/05/2012 09:28:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:30:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (23/05/2012 09:28:11)
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa wodnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Grzemski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (28/05/2012 15:39:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (29/05/2012 09:05:56)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (28/05/2012 15:39:16)
Ustalenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Grzemski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (28/05/2012 15:47:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (29/05/2012 09:06:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (28/05/2012 15:47:11)
Ustalanie linii brzegowej dla wód
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Grzemski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (29/05/2012 09:04:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (29/05/2012 09:06:23)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (29/05/2012 09:04:39)
Pozwolenie zintegrowane
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Grzemski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (28/05/2012 15:36:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (29/05/2012 09:06:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (28/05/2012 15:36:28)
Zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynacej na wodach nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (23/05/2012 09:56:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:30:07)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (23/05/2012 09:57:16)
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (23/05/2012 10:14:14)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:30:14)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (23/05/2012 10:14:14)
Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych, w celu wykorzystania ciepla Ziemi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (23/05/2012 10:20:55)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:30:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (23/05/2012 10:20:55)
Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (23/05/2012 10:32:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:30:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:29:35)
Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (23/05/2012 10:47:11)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:31:46)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:31:35)
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złóż kopalin
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (23/05/2012 10:52:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:31:55)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (23/05/2012 10:52:32)
Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:25:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:32:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:25:00)
Przenoszenie koncesji na wydobywanie kopalin
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:13:37)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:32:21)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:19:10)
Przyjmowanie informacji dotyczących opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:27:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:32:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (23/05/2012 11:27:54)
Udostępnianie informacji geologicznej (nieodpłatnie)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Sylwia Kościańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Kościańska (23/05/2012 12:59:38)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Sylwia Kościańska (23/05/2012 12:59:49)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Sylwia Kościańska (23/05/2012 12:59:38)