logo
ucho   logo bip
Kompetencje
kompetencje
STAROSTA KOŚCIAŃSKI
 B e r n a r d   T u r s k i
 al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
 
tel. ( 65) 512-17-85
tel/fax ( 65) 512-08-25 e-mail: starosta.pks@powiatypolskie.pl
 
 
Starosta Kościański przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków:
- w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 16.00,
- w środy w godzinach od 15.00 do 15.30, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia. 
W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 10.00 do 15.00.
 

Do zadań Starosty jako przewodniczącego zarządu należy organizacja pracy zarządu, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu i rezprezentowanie go na zewnątrz, w szczególności:

 • zwoływanie posiedzeń zarządu i nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia
 • nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał pod obrady rady
 • ogłaszanie budżetu powiatu i sprawozdania z jego wykonania
 • nadzorowanie przygotowywania sprawozdań z działalności zarządu i wykonania uchwał rady
 • podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne.

Starosta jest kierownikiem starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa.

Do Starosty jako kierownika starostwa należy:

 • kierowanie i nadzorowanie pracy starostwa
 • podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań
 • realizacja polityki personalnej w starostwie
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa z zakresu prawa pracy
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty ustawami, uchwałami rady i zarządu oraz wynikających z postanowień statutu powiatu i regulaminu organizacyjnego starostwa.

Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej lub upoważnia do ich wydawania wicestarostę, poszczególnych członków zarządu oraz innych pracowników starostwa. Ponadto w zakresie swoich kompetencji Starosta wydaje zarządzenia w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji kierownika starostwa i w sprawach przewidzianych w przepisach odrębnych oraz akty prawne o innej nazwie wynikające z przepisów szczególnych.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (07/08/2003 07:49:59)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (19/12/2014 08:13:39)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (03/12/2015 13:57:27)