logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 31 maja 2017 roku

 

1)    Uchwała Nr XXVI/250/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,

2)    Uchwała Nr XXVI/251/17 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (01/06/2017 13:14:56)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (01/06/2017 13:18:57)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (01/06/2017 13:18:57)
Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 26 kwietnia 2017 roku

 

1)    Uchwała Nr XXV/247/17 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,

2)    Uchwała Nr XXV/248/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

3)    Uchwała Nr XXV/249/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (15/05/2017 08:59:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (15/05/2017 09:03:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (15/05/2017 09:03:13)
Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 29 marca 2017 roku

 

1)    Uchwała Nr XXIV/231/17 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok,

2)    Uchwała Nr XXIV/232/17 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 r.,

3)    Uchwała Nr XXIV/233/17 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2016 r.,

część 1 , część 2 .

4)    Uchwała Nr XXIV/234/17 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ",

5)    Uchwała Nr XXIV/235/17 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego",

6)    Uchwała Nr XXIV/236/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

7)    Uchwała Nr XXIV/237/17 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

8)    Uchwała Nr XXIV/238/17 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2017 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

9)    Uchwała Nr XXIV/239/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

10) Uchwała Nr XXIV/240/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kościańskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku,

11) Uchwała Nr XXIV/241/17 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego,

12) Uchwała Nr XXIV/242/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

13) Uchwała Nr XXIV/243/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028,

14) Uchwała Nr XXIV/244/17 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2016 roku,

15) Uchwała Nr XXIV/245/17 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2016 roku,

16) Uchwała Nr XXIV/246/17 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2016 roku.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (21/04/2017 08:30:00)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (21/04/2017 08:33:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (21/04/2017 08:33:13)
Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 1 lutego 2017 roku

 

1) Uchwała Nr XXIII/225/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonej w Robaczynie,

2) Uchwała Nr XXIII/226/17 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

3) Uchwała Nr XXIII/227/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2016 roku,

4) Uchwała Nr XXIII/228/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

5) Uchwała Nr XXIII/229/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028,

6) Uchwała Nr XXIII/230/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kościańskiego.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (03/02/2017 12:39:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (03/02/2017 12:39:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (03/02/2017 12:39:54)