logo
ucho   logo bip
Protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXXVI/18 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 4 kwietnia 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 4 - Uchwała Nr XXXVI/345/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (13/06/2018 12:06:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (13/06/2018 12:06:30)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (13/06/2018 12:06:30)
Protokół z XXXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXXV/18 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 21 marca 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3   - Sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXXV/332/18 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok.

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXXV/333/18 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r.

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXXV/334/18 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2017 r.

część 1 , część 2 , część 3 , część 4 .

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXXV/335/18 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXXV/336/18 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXXV/337/18 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2018 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXV/338/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXXV/339/18 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ".

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXXV/340/18 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XXXV/341/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XXXV/342/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

załącznik nr 18 - Uchwała Nr XXXV/343/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 19 - Uchwała Nr XXXV/344/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (13/06/2018 11:06:17)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (13/06/2018 11:06:31)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (13/06/2018 11:17:36)
Protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXXIV/18 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3   - Sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXXIV/320/18 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXXIV/321/18 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXXIV/322/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXXIV/323/18 zmieniająca uchwałę Nr XV/143/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXXIV/324/18 w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2020".

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXXIV/325/18 w sprawie nabycia od Gminy Śmigiel w formie darowizny działek położonych w Nietążkowie.

załącznik nr 12 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXIV/326/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 14 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2029.

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXXIV/327/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XXXIV/328/18  w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2017 roku.

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XXXIV/329/18  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2017 roku.

załącznik nr 18 - Uchwała Nr XXXIV/330/18  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2017 roku.

załącznik nr 19 - Uchwała Nr XXXIV/331/18  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2017 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (23/04/2018 12:41:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (23/04/2018 12:41:48)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (23/04/2018 12:41:48)