logo
ucho   logo bip
Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31.05.2017 r.

Protokół Nr XXVI/17 z XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 31 maja 2017 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Prezentacja Starosty Kościańskiego dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2016 r. - do wglądu w Biurze Rady

załącznik nr 7 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXVI/250/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

załącznik nr 9 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kościanie o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego w 2016 roku.

załącznik nr 10 - Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 11 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXVI/251/17 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (01/08/2017 14:58:34)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (01/08/2017 14:58:59)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (01/08/2017 15:05:34)
Protokół z XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2017 r.

Protokół Nr XXV/17 z XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2017 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Upoważnienie dla Wiceprzewodniczącego Rady do prowadzenia obrad XXIV sesji.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXV/247/17 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

załącznik nr 8 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 248).

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXV/248/17 w spawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 10 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017-2028 (druk nr 249).

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXV/249/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (01/08/2017 14:36:38)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (01/08/2017 14:37:01)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (01/08/2017 14:38:19)
Protokół z XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.03.2017 r.

Protokół Nr XXIV/17 z XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 29 marca 2017 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Upoważnienie dla Wiceprzewodniczącego Rady do prowadzenia obrad XXIV sesji.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 - Stanowisko radnego pana Czesława Janikowskiego w sprawie Apelu Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zaprzestania rozpowszechniania nie w pełni prawdziwych informacji przekazywanych na sesjach Rady Powiatu Kościańskiego przez radnego pana Stefana Żurkiewicza w sprawie postępowania ze ściekami na terenie gminy Krzywiń.

załącznik nr 8 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXIV/231/17 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok.

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXIV/232/17 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 r.

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXIV/233/17 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2016 r.,

część 1 , część 2 .

Załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXIV/234/17 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ".

Załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXIV/235/17 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

Załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXIV/236/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXIV/237/17 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Załącznik nr 16 - Uchwała Nr XXIV/238/17 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2017 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załącznik nr 17 - Uchwała Nr XXIV/239/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Załącznik nr 18 - Uchwała Nr XXIV/240/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kościańskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Załącznik nr 19 - Uchwała Nr XXIV/241/17 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 20 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 242).

załącznik nr 21 - Uchwała Nr XXIV/242/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 22 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017-2028 (druk nr 243).

załącznik nr 23 - Uchwała Nr XXIV/243/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

załącznik nr 24 - Uchwała Nr XXIV/244/17 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2016 roku.

załącznik nr 25 - Uchwała Nr XXIV/245/17 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2016 roku.

załącznik nr 26 - Uchwała Nr XXIV/246/17 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2016 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (25/05/2017 12:30:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (25/05/2017 12:34:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (25/05/2017 12:48:07)
Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 01.02.2017 r.

Protokół Nr XXIII/17 z XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 1 lutego 2017 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXIII/225/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonej w Robaczynie

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXIII/226/17 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXIII/227/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2016 roku

załącznik nr 9 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 228)

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXIII/228/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017

załącznik nr 11 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017-2028 (druk nr 229)

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXIII/229/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXIII/230/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kościańskiego

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (11/04/2017 13:45:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (11/04/2017 13:46:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (11/04/2017 13:50:17)