logo
ucho   logo bip
Rady Powiatu
XXXII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXXII (nadzwyczajna) sesja Rady Powiatu Kościańskiego

zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)

odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku

o godz. 14.30 w sali nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 305),

2)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 306).

4.      Wnioski i oświadczenia radnych.

5.      Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (28/11/2017 13:00:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (28/11/2017 13:01:22)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (28/11/2017 13:01:22)
XXXI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXXI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Informacja o skutkach nawałnicy, która przeszła w powiecie tucholskim (województwo kujawsko - pomorskie) w sierpniu 2017 roku.

4.        Wręczenie aktów przyznania jednorazowego Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".

5.        Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

7.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

8.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

9.        Zapytania radnych.

10.    Informacja o realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie projektu pn. "Praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy".

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2016/2017 (druk 292),

2)   uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" (druk nr 293),

3)   powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług:  e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Kościanie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" (druk nr 294),

4)   ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku (druk nr 295),

5)   zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych (druk nr 296),

6)   przyjęcia Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim na lata 2017-2020 (druk nr 297),

7)   wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Krzywiń nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego (druk nr 298),

8)   zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (druk nr 299),

9)   zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym (druk nr 300),

10)    zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 301),

11)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 302).

12.    Wnioski i oświadczenia radnych.

13.    Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (15/11/2017 13:55:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (15/11/2017 13:57:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (15/11/2017 13:57:44)
XXX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Wręczenie srebrnej odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za opiekę nad zabytkami dr. Emilianowi Prałatowi - społecznemu opiekunowi zabytków.

4.        Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

7.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

8.        Zapytania radnych.

9.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego (druk
nr 285),

2)   przyjęcia apelu Radnych Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego działań w zakresie regulacji Kanału Prut, Kanału Mosińskiego i Kościańskiego Kanału Obry (druk nr 286),

3)   zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych (druk nr 287),

4)   ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 288),

5)   udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego, województwo kujawsko-pomorskie (druk nr 289),

6)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 290),

7)   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 291).

10.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

11.    Wnioski i oświadczenia radnych.

12.    Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (18/10/2017 13:13:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (18/10/2017 13:15:23)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (18/10/2017 13:23:21)
XXIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 13 września 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)    określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze (druk nr 275),

2)   utraty mocy uchwały nr XX/196/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kościańskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w celu realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" (druk nr 276),

3)  ustalenia przebiegu dróg powiatowych nr 3903P i 3904P (druk nr 277),

4)  pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3903P (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3904P - granica powiatu kościańskiego) kategorii drogi powiatowej (druk nr 278),

5)  zmiany uchwały nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 279),

6)   statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach (druk nr 280),

7)  przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku (druk nr 281),

8)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 282),

9)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 283).

9.  Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (06/09/2017 08:49:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (06/09/2017 08:50:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (06/09/2017 08:50:18)
XXVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 26 lipca 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Kościanie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Kościanie (druk
nr 265),

2)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Kościanie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kościanie (druk nr 266),

3)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Kościanie (druk nr 267),

4)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia w Kościanie (druk nr 268),

5)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nietążkowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Nietążkowie (druk nr 269),

6)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie (druk nr 270),

7)   wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania
za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Kościańskiego pod drogę powiatową (druk nr 271),

8)   zmiany uchwały w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego (druk nr 272),

9)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 273),

10)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 274).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (26/07/2017 08:42:57)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (06/09/2017 08:43:54)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (06/09/2017 08:43:54)
XXVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok (druk nr 252),

2)       przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok (druk nr 253),

3)      zmiany uchwały nr XXI/200/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku (druk nr 254),

4)      pozbawienia ulic miasta Krzywiń kategorii dróg powiatowych (druk nr 255),

5)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony gruntu rolnego położonego
w Nietążkowie i Śmiglu (druk nr 256),

6)      przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim (druk nr 257),

7)      ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (druk nr 258),

8)      poparcia Karty Samorządności (druk nr 259),

9)      udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" (druk nr 260),

10)  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Krzywiń
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Nowy Dwór" (druk nr 261),

11)  dopuszczenia uiszczania niektórych opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Kościańskiego innym instrumentem płatniczym (druk nr 262),

12)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 263),

13)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 264).

9.         Wnioski i oświadczenia radnych.

10.     Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (20/06/2017 14:57:10)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (20/06/2017 14:58:37)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (20/06/2017 14:58:37)
XXVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 31 maja 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Informacja o realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie projektu „Mobilni zawodowcy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie - aktywnymi uczestnikami europejskiego rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)         zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok (druk nr 250),

2)        absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (druk nr 251).

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (29/05/2017 14:53:05)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (20/06/2017 14:55:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (20/06/2017 14:55:06)
XXV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (druk nr 247),

2)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 248),

3)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 249).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (19/04/2017 08:47:42)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (19/04/2017 08:50:37)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (19/04/2017 08:50:37)
XXIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Ogłoszenie wyników konkursu „Biznes z przyszłością" i wręczenie nagród.

4.        Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

7.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

8.        Zapytania radnych.

9.        Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2016 roku.

10.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok (druk nr 231),

2)      przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 r. (druk nr 232),

3)      przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2016 r. (druk nr 233),

4)      zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 234),

5)      zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 235),

6)      przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 236),

7)      określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 237),

8)      udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2017 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 238),

9)      zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 239),

10)  dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kościańskiego na okres od dnia
1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku (druk nr 240),

11)  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 241),

12)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 242),

13)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 243),

14)  sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2016 roku (druk nr 244),

15)  sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2016 roku (druk nr 245),

16)  sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2016 roku (druk nr 246).

11.         Wnioski i oświadczenia radnych.

12.         Zakończenie sesji.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (22/03/2017 08:31:54)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (22/03/2017 08:34:10)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (22/03/2017 08:40:49)
XXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 1 lutego 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)   wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonej w Robaczynie (druk nr 225),

2)   rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (druk nr 226),

3)   przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu
2016 roku (druk nr 227),

4)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 228),

5)   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 229).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (25/01/2017 09:22:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (25/01/2017 09:23:26)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (25/01/2017 09:23:26)
XXII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Wręczenie aktów nadania stypendiów pomostowych Stowarzyszenia Oświatowego
im. Dezyderego Chłapowskiego studentom za wybitne osiągnięcia naukowe.

4.        Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

7.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

8.        Zapytania radnych.

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Młodzi na start", finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 213),

2)      zmiany uchwały Nr XV/151/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań
i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 214),

3)      przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok (druk nr 215),

4)      delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 216),

5)      przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (druk
nr 217),

6)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 218),

7)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 219),

8)      uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 199),

9)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 200),

10)  przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej (druk nr 220),

11)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2017 rok (druk nr 221),

12)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2017 rok (druk nr 222),

13)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok (druk nr 223),

14)  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2017 rok (druk nr 224).

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (20/12/2016 14:35:19)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (20/12/2016 14:38:29)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (20/12/2016 14:38:29)
XXI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XXI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Wręczenie aktów nadania stypendiów Starosty Kościańskiego studentom za wybitne osiągnięcia naukowe w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2015/2016 (druk nr 201),

2)      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku (druk nr 202),

3)      uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" (druk nr 203),

4)      trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (druk nr 204),

5)      przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2017" za okres od 24 września 2014 r. do 24 września 2016 r. (druk nr 205),

6)      zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 206),

7)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 207),

8)      udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic w Racocie" (druk nr 208),

9)      udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Karśnice - Nowy Białcz" (druk nr 209),

10)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 210),

11)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 211),

12)  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok (druk nr 212).

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (23/11/2016 12:01:29)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (23/11/2016 12:01:29)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (23/11/2016 12:01:29)
XX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Młodzi na rynku pracy Wielkopolski", finansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Fundusz Społecznego (druk nr 192),

2)       zatwierdzenia projektu „Tęcza" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego  na   lata   2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego    Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (druk nr 193),

3)      nabycia nieruchomości położonej w Szczodrowie (druk nr 194),

4)      wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego (druk nr 195),

5)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 196),

6)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 197).

9.        Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (12/10/2016 14:38:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (12/10/2016 14:40:04)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (12/10/2016 14:40:04)
XIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 7 września 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7. Zapytania radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1) deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Śmigiel współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (druk nr 186),

2) deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Kościan współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (druk nr 187),

3) deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Czempiń współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (druk nr 188),

4) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 189),

5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 190),

6) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2016 roku (druk nr 191).

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (31/08/2016 07:58:44)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Joanna Napierała (31/08/2016 07:58:44)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Joanna Napierała (31/08/2016 08:00:13)
XVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)        przyjęcia informacji o stanie środowiska (druk nr 179),

2)        zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XVI/156/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (druk nr 180),

3)        uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego" (druk nr 181),

4)        udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu"(druk nr 182),

5)        wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Miasta Kościana - droga wojewódzka nr 308" (druk nr 183),

6)        zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 184),

7)        zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 185).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (10/08/2016 13:57:12)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (10/08/2016 14:02:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (10/08/2016 14:05:02)
XVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.

4.  Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.  Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.  Zapytania radnych.

8.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok (druk nr 165),

2)  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (druk nr 166),

3)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok (druk nr 167),

4)  przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok (druk nr 168),

5)  wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości niezabudowanych położonych w Betkowie i Słoninie (druk nr 169),

6)  wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego (druk nr 170),

7)  przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020" stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych (druk nr 171),

8)  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany" (druk nr 172),

9)  wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa drogi publicznej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie" (druk nr 173),

10) emisji obligacji (druk nr 174),

11) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Krzywiń
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej (druk nr 175),

12) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 176),

13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 177),

14) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego (druk nr 178).

9.   Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (21/06/2016 10:22:48)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (21/06/2016 10:25:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (21/06/2016 10:25:50)
XVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XVI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

I.                   Część uroczysta z okazji 1050 - lecia Chrztu Polski.

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Wykład pana mgr Piotra Filipowicza, dyrektora Zespołu Szkół w Bronikowie na temat „Chrzest Polski bramą do chrześcijańskiej Europy".

3.        Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia proklamacji  z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski (druk nr 163).

 

II.                Część robocza.

 

1.           Przedstawienie porządku obrad.

2.           Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.

3.           Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

4.           Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5.           Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.           Zapytania radnych.

7.           Informacja o działalności Społecznej Straży Rybackiej powiatu kościańskiego za rok 2015.

8.           Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu Kościańskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie na rok 2015".

9.           Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      nabycia nieruchomości położonej w Kościanie (druk nr 153),

2)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonej w Starym Luboszu (druk nr 154),

3)      nabycia nieruchomości w związku z przeprowadzoną inwestycją: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3899P, 3908P, 3919P Czempiń - Jerka na terenie Powiatu Kościańskiego" (druk nr 155),

4)      wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 509/1 położonej
w Śmiglu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (druk nr 156),

5)      zmiany uchwały Nr XV/139/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 157),

6)      zmiany uchwały Nr XV/140/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 158),

7)      przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim (druk nr 159),

8)      przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk nr 160),

9)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 161),

10)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 162).

10.       Wnioski i oświadczenia radnych.

11.       Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (20/04/2016 08:43:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (20/04/2016 08:45:17)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (20/04/2016 08:45:17)
XV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 16 marca 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.      Informacja o działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie za rok 2015.

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok (druk nr 132),

2)      przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 r. (druk nr 133),

3)      przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2015 r. (druk nr 134),

4)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonych w Kościanie (druk nr 135),

5)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Starym Białczu i Nowym Białczu (druk nr 136),

6)      zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr V/54/15 z dnia 29  kwietnia 2015 r. (druk nr 137),

7)      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonych w Śmiglu (druk nr 138),

8)      zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 139),

9)      zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 140),

10)  przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
w roku 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 141),

11)  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020 (druk nr 142),

12)  zmiany uchwały Nr XI/95/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 150),

13)  powołania Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 143),

14)  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wodnej
i Pocztowej w Racocie" (druk nr 144),

15)  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych
w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz
z budową kanalizacji deszczowej" (druk nr 145),

16)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 146),

17)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 147),

18)  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 148),

19)  przyjęcia „Strategii Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2026" (druk nr 149).

10.   Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (09/03/2016 09:45:07)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (09/03/2016 09:46:58)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (09/03/2016 09:46:58)
XIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański za rok 2015.

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014 - 2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 - 2020 (druk nr 123),

2)      rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego (druk nr 124),

3)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 125),

4)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 126),

5)      przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2015 roku (druk nr 127),

6)      sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2015 roku (druk nr 128),

7)      sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2015 roku (druk nr 129),

8)      sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2015 roku (druk nr 130).

10.   Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (20/01/2016 12:51:39)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (20/01/2016 12:56:03)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (20/01/2016 12:56:03)
XIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 roku

o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.

4.        Pożegnanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

5.        Wręczenie stypendystom Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego stypendiów pomostowych.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

7.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

8.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

9.        Zapytania radnych.

10.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Żegrówku i Karśnicach (druk nr 109),

2)      przekazania przez Powiat Kościański Gminie Miejskiej Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan, w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową, zlokalizowaną w drogach powiatowych (druk nr 110),

3)      zmiany uchwały Nr IV/41/15 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań
i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 111),

4)      zmiany Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XI/96/15 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 112),

5)      przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
(druk nr 113),

6)      przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku (druk nr 114),

7)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 115),

8)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 116),

9)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 117),

10)  uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 118),

11)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2016 rok (druk nr 119),

12)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2016 rok (druk nr 120),

13)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok (druk nr 121),

14)  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2016 rok (druk nr 122).

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (22/12/2015 15:46:18)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (22/12/2015 15:49:13)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (22/12/2015 15:51:14)
XII sesja Rady Powiatu Kościańskiego 9 grudnia 2015 r.

XII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 roku

o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (druk nr 103),

2)      trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (druk nr 104),

3)      przyjęcia od Samorządu Województwa Wielkopolskiego zadania w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież (druk nr 105),

4)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 106),

5)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 107).

9.   Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (04/12/2015 10:49:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (04/12/2015 10:51:23)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (04/12/2015 10:51:23)
XI sesja Rady Powiatu Kościańskiego 25 listopada 2015 r.

XI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 roku

o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.      Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.      Zapytania radnych.

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)     przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego
w roku szkolnym 2014/2015 (druk nr 92),

2)    uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" (druk nr 93),

3)    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek  ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2016 roku (druk nr 94),

4)    Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 95),

5)    ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 96),

6)    zmiany uchwały nr VIII/91/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 97),

7)    utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce" (druk nr 98),

8)    zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 99),

9)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 100).

9.   Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (17/11/2015 14:33:50)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (17/11/2015 14:33:50)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (17/11/2015 14:33:50)
X sesja Rady Powiatu Kościańskiego - 26 października 2015 r.

X sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 26 października 2015 roku

o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)       likwidacji powiatowej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego (druk nr 85),

2)       zgody na zamianę nieruchomości położonych w Śmiglu (druk nr 86),

3)       deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Kościan współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (druk nr 87),

4)      deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Czempiń współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (druk nr 88),

5)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 89),

6)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 90).

9.   Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie sesji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (20/10/2015 08:30:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (20/10/2015 08:31:35)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (20/10/2015 08:31:35)
IX sesja Rady Powiatu Kościańskiego - 30 września 2015 r.

IX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 30 września 2015 roku

o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji Rady Powiatu.

4.  Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.  Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.  Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.  Zapytania radnych.

8.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)  przyjęcia informacji o stanie środowiska (druk nr 76),

2)  przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 77),

3)  wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Krzywiń nieruchomości położonych w Krzywiniu (druk nr 78),

4)  zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (I)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 79),

5)  zmiany uchwały nr IV/41/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 80),

6)  przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2015 roku (druk nr 81),

7) deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Powiat Gostyński współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (druk nr 82),

8) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 83),

9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 84).

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (22/09/2015 12:53:16)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (22/09/2015 13:06:36)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (22/09/2015 13:06:36)
VIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego - 14 lipca 2015 r.
VIII (nadzwyczajna) sesja Rady Powiatu Kościańskiego
zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami)
odbędzie się w dniu 14 lipca 2015 roku
o godz. 16.00 w sali nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22
 
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały nr V/56/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (1)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa  I "Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 73),
2)    zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 74),
3)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 75).
4.    Wnioski i oświadczenia radnych.
5.    Zakończenie sesji.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (08/07/2015 14:41:31)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (08/07/2015 14:42:38)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (08/07/2015 14:42:25)
VII sesja Rady Powiatu Kościańskiego - 18 czerwca 2015 r.
VII sesja Rady Powiatu Kościańskiego
odbędzie się w dniu 18 czerwca 2015 roku
o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.    Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7.    Zapytania radnych.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok (druk nr 65),
2)    absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (druk nr 66),
3)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2014 rok (druk nr 67),
4)    przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2014 rok (druk nr 68),
5)    zmiany uchwały Nr XXXIV/325/14 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 69),
6)    emisji obligacji (druk nr 70),
7)    zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 71),
8)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 72).
9.    Wnioski i oświadczenia radnych.
10.  Zakończenie sesji.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (10/06/2015 09:32:51)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (10/06/2015 09:33:20)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (10/06/2015 09:32:51)
VI sesja Rady Powiatu Kościańskiego - 27 maja 2015 r.
VI sesja Rady Powiatu Kościańskiego
odbędzie się w dniu 27 maja 2015 roku
o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.    Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7.    Zapytania radnych.
8.    Informacja o działalności Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr V/52/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. (druk nr 60),
2)    ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 2000/19 w Kościanie (druk nr 61),
3)    zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 62),
4)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 63).
10.  Wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Zakończenie sesji.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (19/05/2015 09:46:04)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (19/05/2015 12:18:28)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (19/05/2015 09:48:52)
V sesja Rady Powiatu Kościańskiego - 29 kwietnia 2015 r.
V sesja Rady Powiatu Kościańskiego
odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 roku
o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.    Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7.    Zapytania radnych.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1)   utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (druk nr 48),
2)   utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych (druk nr 49),
3)   przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 50),
4)   nabycia nieruchomości leżących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3939P Nietążkowo - Robaczyn - Stare Bojanowo (druk nr 51),
5)   nabycia nieruchomości w związku z planowaną realizacją inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3939P Nietążkowo - Robaczyn - Stare Bojanowo" (druk nr 52),
6)   nabycia nieruchomości leżących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3914P Jarogniewice - Bonikowo (druk nr 53),
7)   wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonych w Racocie, Katarzyninie i Gryżynie (druk nr 54),
8)   przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim (druk nr 55),
9)   zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (1)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa  I "Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 56),
10) zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (druk nr 57),
11) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 58),
12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 59).
9.    Wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Zakończenie sesji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (22/04/2015 14:31:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (22/04/2015 14:32:27)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (22/04/2015 14:31:46)
IV sesja Rady Powiatu Kościańskiego - 25 marca 2015 r.
IV sesja Rady Powiatu Kościańskiego
odbędzie się w dniu 25 marca 2015 roku
o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.    Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7.    Zapytania radnych.
8.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański za rok 2014.
9.    Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kościańskiego za rok 2014.
10.  Informacja o działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie za rok 2014.
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1)    przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2014 rok (druk nr 34),
2)    przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 r. (druk nr 33),
3)    przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2014 r. (druk nr 35),
4)    przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2014 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 36),
5)    uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu azbestu na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 37),
6)    zwolnienia z opłaty za wydanie praw jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 38),
7)    zwolnienia z opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 39),
8)    uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego" ( druk nr 40),
9)    określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 41),
10)  udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2015 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 42),
11)  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie" (druk nr 43),
12)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 44),
13)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026 (druk nr 45),
14)  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 46),
15)  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2015 rok (druk nr 47).
12.  Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Zakończenie sesji.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (18/03/2015 07:52:47)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (22/04/2015 14:32:12)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (22/04/2015 14:32:01)
III sesja Rady Powiatu Kościańskiego - 21 stycznia 2015 r.
III sesja Rady Powiatu Kościańskiego
odbędzie się w dniu 21 stycznia 2015 roku
o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.
4.    Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.    Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7.    Zapytania radnych.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015-2026 (druk nr 18),
2) uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 19),
3) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego" (druk nr 20),
4) nabycia nieruchomości w związku z przeprowadzoną inwestycją: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3899P, 3908P, 3919P Czempiń - Jerka na terenie Powiatu Kościańskiego" (druk nr 21),
5) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich (druk nr 22),
6) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" (druk nr 23),
7) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (druk nr 24),
8) odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kościanie (druk nr 25),
9) zmiany uchwały Nr II/11/14 Rady Powiatu Kościańskiego  z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego (druk nr 26),
10) zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie (druk nr 27),
11) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok (druk nr 28),
12) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok (druk nr 29),
13) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rok (druk nr 30),
14) zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2015 rok (druk nr 31),
15) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2015 rok (druk nr 32).
9.    Odpowiedzi na zapytania radnych.
10.    Wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Zakończenie sesji.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (14/01/2015 10:33:28)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (14/01/2015 11:53:18)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (14/01/2015 10:35:34)
II sesja Rady Powiatu Kościańskiego - 18 grudnia 2014 r.
II sesja Rady Powiatu Kościańskiego
odbędzie się w dniu 18 grudnia 2014 roku
o godz. 14.00 w sali SPZOZ w Kościanie
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Ślubowanie radnych.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.
5.   Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
7.    Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1)   wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 2),
2)   zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 3),
3)   zmiany uchwały Nr XXIX/277/14 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 4),
4)   udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na "Przebudowę ul. Fabiańczyka" (druk nr 5),
5)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014 (druk nr 6),
6)   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025 (druk nr 7),
7)   powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 8),
8)   powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania (druk nr 9),
9)   powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania (druk nr 10),
10)  powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania (druk nr 11),
11) przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku (druk nr 12),
12) delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk 13).
9.    Wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Zakończenie sesji.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (11/12/2014 12:49:52)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (11/12/2014 15:18:45)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (11/12/2014 12:51:41)
I sesja Rady Powiatu Kościańskiego V kadencji - 1 grudnia 2014 roku
Zawiadamia się, że  na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy  w Lesznie Postanowieniem Nr 74/14 z dnia 25 listopada 2014 roku wyznaczył termin I sesji Rady Powiatu Kościańskiego na dzień 1 grudnia 2014 r. na godz. 17.00.
 
Sesja odbędzie się w sali SPZOZ w Kościanie.
 
 
Porządek obrad:
- złożenie ślubowania przez radnych,
- wybór przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.    
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (26/11/2014 14:55:01)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Magdalena Masłowska (27/11/2014 08:03:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Magdalena Masłowska (27/11/2014 08:02:58)