logo
ucho   logo bip
Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I EDUKACJA PRAWNA 

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Kościańskim udzielana jest w trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jednym prowadzonym przez organizację pozarządową.

 Lokalizacja oraz harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2018 r.   

 

Numer punktu

Lokalizacja

Dni i godziny otwarcia

Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1

 

 

Urząd Gminy

w Czempiniu

ul. 24 Stycznia 25

 

 

poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00

wtorek od godz. 7.00 do godz. 11.00

czwartek od godz. 11.00 do godz. 15.00

 

 

 

adwokat

 

Centrum Kultury

w Śmiglu

ul. Kościuszki 20

 

 

środa  od godz. 10.00 do godz. 14.00

piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00

 

 

adwokat

 

2

 

Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krzywiniu

ul. Generała Chłapowskiego 34

 

 

 

poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00

wtorek od godz. 11.00 do godz. 15.00

 

radca prawny

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności

w Kościanie

ul. Kościelna 5a

 

 

od środy do piątku

w godzinach od 14.00 do 18.00

 

radca prawny

 

3

 

 

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Fundacja TOGATUS PRO BONO ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kościanie

ul. Gostyńska 38

 

 

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9.00 do 13.00

 

radca prawny

 

Nieodpłatną pomoc prawną otrzymają:  

 • osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o nieodpłatną pomoc prawną zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia i złożeniu oświadczenia, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny - po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • kombatanci - po przedłożeniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych innych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani - po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
 • osoby, które nie ukończyły 26 lat - po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • osoby, które ukończyły 65 lat - po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności,
 • kobiety w ciąży - po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądwoadministracyjnym,
 • w przypadku kobiet w ciąży - udzielenie pomocy prawnej w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przewiduje działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Poniżej poradniki i informatory udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (21/10/2015 10:15:09)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (21/10/2015 10:18:09)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (02/01/2018 08:15:47)