logo
ucho   logo bip

Dyrektor SPZOZ w Kościanie

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ReumatologicznegoKandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. (Dz.U.2011.151.896).

Oferty wraz z dokumentami, określonymi w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz.182 z późn. zm. ) należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie, na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

ul. Szpitalna 7,

64-000 Kościan

z adnotacją na kopercie:

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego” wraz z podaniem imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, są dostępne do wglądu w sekretariacie Dyrektora SPZOZ w Kościanie, przy ul. Szpitalnej 7, w godzinach 800–1400

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Kościan, 29.09.2017r.