logo
ucho   logo bip
Umowa na zastępstwo

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, że poszukuje pracownika, który zostanie zatrudniony w ramach umowy o pracę na czas określony -  umowa na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy pracownika Wydziału Informacji, Ewidencji i Świadczeń.

W związku z tym, że zatrudnienie dotyczy zatrudnienia osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U., z 2016 r., poz. 902) wyłonienie kandydata do pracy nie odbywa się w trybie naboru określonego w art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

Poniżej określono warunki, jakie muszą spełniać osoby, które chcą się ubiegająca o w/w zatrudnienie, sposób wyłonienia kandydata oraz warunki zatrudnienia:

 1. Pracodawca : Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego 8, 64-000 KOŚCIAN, tel. 065-512-10-55, mail; poks@praca.gov.pl.
 2. Stanowisko :  inspektor powiatowy w Wydziale Informacji, Ewidencji i Świadczeń.
 3. Osoba, która chce się ubiegać o zatrudnienie na w/w stanowisku inspektora powiatowego musi spełnić poniższe warunki:

  a) posiadać obywatelstwo polskie,

  b) mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,

  c) nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  d) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

  e) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  f)  posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku tj.: posiadać wykształcenie średnie i 5 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i 5 letni staż pracy,

  g)  posiadać dobrą znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst. jedn. Dz.U. 2016 r., poz. 645 z późn. zm.),

  h)   posiadać dobrą znajomość środowiska Windows, w tym programów Word i Excel.

  Ponadto kandydat do pracy powinien umieć pracować w zespole, dobrze organizować pracę na stanowisku, być osobą komunikatywną, kreatywną, powinna umieć radzić sobie w trudnych sytuacjach i łatwo nawiązywać kontakt.

 4. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej w Wydziale Informacji, Ewidencji i  Świadczeń będzie należało w szczególności:

  a) rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,

  b) obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy,

  c) wyłączanie bezrobotnych i poszukujących pracy z ewidencji,

  d) ustalanie właściwej wysokości zasiłku dla bezrobotnych i wysokości innych świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy,

  e) prowadzenie postępowań administracyjnych,

  f) przygotowanie dokumentacji dotyczącej kapitału początkowego osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych - druku Rp-7,

  g) upowszechnianie informacji o usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy,

  h) utrzymywanie porządku w zbiorze kart bezrobotnych i poszukujących pracy znajdującym się w wyznaczonych pomieszczeniach,

  i) udzielanie odpowiedzi na pisma wpływające do Wydziału.

 5. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi dostarczyć do  Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie następujące dokumenty:

  a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  b) list motywacyjny,

  c) życiorys - curriculum vitae, zawierający w szczególności nr telefonu i adres poczty mailowej, na które Urząd może przesłać pisma skierowane do kandydata,

  d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,

  e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  f)  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach,

  g) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  i)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

  j)  oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią i jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,

  k)  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

  " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U., z 2016 r., poz. 902)".

  Kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, życiorys- curriculum vitae oraz w/w oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę ubiegającą się o pracę.

  Wzory dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. a, g, h, i, j, oraz k   zostały zamieszczone poniżej w wersji do pobrania.

 6. Osoby zamierzające ubiegać się o w/w zatrudnienie muszą złożyć dokumenty określone w pkt. 5 niniejszego pisma w terminie do 20.01.2017 r., do godz.11.00, osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego 8 , 64-000 Kościan, z dopiskiem „Oferta pracy" lub przesłać  pocztą na w/w adres. W przypadku przesłania dokumentów pocztą dokumenty muszą być dostarczone do Powiatowego Urzędu Pracy do   20.01.2017 r. do godz.11.00. Dokumenty nie mogą być złożone za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej.
 7.   Oferty, które wpłyną do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 8. Spośród osób, które złożą wymagane dokumenty, na podstawie przedstawionych przez nich oświadczeń, dokumentów, oraz na podstawie przeprowadzonego przez Urząd testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę i umiejętności praktyczne i na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej wybrany zostanie kandydat do zatrudnienia.

 9. Złożone dokumenty osób, które nie zostaną wybrane, będą zwracane na wniosek zainteresowanych. Po dokumenty te zainteresowany będzie musiał zgłosić się osobiście oraz potwierdzić na piśmie ich odbiór.

 10. Osoba, która zostanie wybrana, będzie musiała dostarczyć Powiatowemu Urzędowi Pracy zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych.

 11. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na czas określony - umowa na  zastępstwo przez okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika, Wydziału Informacji, Ewidencji i Świadczeń spowodowanej niezdolnością do pracy i urlopem wypoczynkowym, przypadającym bezpośrednio po okresie niezdolności do pracy.

 12. Przewidywany termin rozpoczęcia zatrudnienia - 01.02.2017 r. Umowa o pracę na zastępstwo ulegnie rozwiązaniu z dniem zakończenia niezdolności do pracy lub zakończeniem urlopu wypoczynkowego przez pracownika zastępowanego. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy - na cały etat   tj. pracownik będzie zobowiązany świadczyć prace 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc.

 13. Pracownik będzie wykonywał prace w Wydziale Informacji, Ewidencji i Świadczeń. Głównym miejscem wykonywania pracy będzie siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej przy obsłudze komputera i urządzeń biurowych. Pracownik będzie wynagradzany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DZ.U. z 2014 r., poz. 1786  z późn. zm.).

 14. W związku z tym, że zatrudnienie dotyczy zatrudnienia osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U., z 2016 r., poz. 902) wyłonienie kandydata do pracy nie odbywa się w trybie naboru określonego w art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.


                                                                        
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Kościanie

Ewa Beba

 
Załączniki:
Oświadczenia.doc
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.doc
Oświadczenia.pdf
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.pdf