logo
ucho   logo bip
Orzekanie o wskazania dla ulg i uprawnień
Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień
 

ORZEKANIE O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

 1. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. )

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z póżn. zm.)

2. Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

wniosek

 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • dokumenty medyczne oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień

  Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz z dokumentami należy złożyć w:

Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie

ul. Kościelna 5a, 64-000 Kościan

3. Opłaty

Od złożonych dokumentów oraz wydanego orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie pobiera się opłat.

4. Termin załatwienia sprawy

Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

5. Dodatkowe informacje

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazanich do ulg i uprawnień powinien zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej,
 • adres zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej,
 • numer dowodu osobistego lub innego dokumnetu potwierdzającego tożsamość osoby zainteresowanej,
 • określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia,
 • oświadczenie osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego o prawdziwości danych zawartych we wniosku, podpis osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:

 • ważne orzeczenie lekarza orzecznika zakładu ubezpieczeń społecznych o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egyzstencji
 2. całkowitej niezdolności do pracy
 3. częściowej niezdolności do pracy
 • ważne orzeczenie organu rentowego ( ZUS, MSWiA, MON) wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów
 • ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Do czasu wydania orzeczenia o wskazanich do ulg i uprawnień osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy może wycofać wniosek o wydanie orzeczenia. Wycofanie wniosku nie wymaga uzasadnienia.

Od orzeczenia o wskazanich do ulg i uprawnień nie służy odwołanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (30/09/2004 10:35:06)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (04/11/2011 11:24:00)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (04/11/2011 11:23:53)