logo
ucho   logo bip
Orzekanie o niepełnosprawności (do 16 lat)
ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OSÓB,  KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 16 ROKU ŻYCIA

1. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1110)

2. Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko. Zaświadczenie lekarskie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku.  

zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka

 • kopię (oryginały do wglądu) innych posiadanych dokumentów medycznych mogących mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności t. j. ( historia choroby, zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie, karty informacyjne, wyniki badań pomocniczych, wyniki testów i opinie psychologiczne)

W przypadku wniosku o wydanie orzeczenia w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej stanowiącej podstawę do ubiegania się o wydanie karty parkingowej na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.) należy złożyć oświadczenie o celu złożenia wniosku.

oświadczenie o celu złożenia wniosku

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności wraz z załączonymi do niego dokumentami należy złożyć w:

Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie

ul. Kościelna 5a, 64-000 Kościan

3. Opłaty

Od złożonych dokumentów oraz wydanego orzeczenia o niepełnosprawności nie pobiera się opłat.

4. Termin załatwienia sprawy

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności następuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

5. Tryb odwoławczy

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności wnosi się do wojewódzkiego zespołu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.

6. Dodatkowe informacje

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności powinien zawierać:

 • imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka,
 • datę i miejsce urodzenia dziecka,
 • adres zamieszkania lub pobytu dziecka,
 • numer ewidencyjny PESEL lub numer dowodu stwierdzającego tożsamość dziecka,
 • określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • dane dotyczące sytuacji społecznej dziecka,
 • oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych zawartych we wniosku i podpis przedstawiciela ustawowego dziecka.

Wniosek o wydanie orzeczenia podlega rozpatrzeniu na posiedzeniu składu orzekającego powiatowego zespołu. O terminie posiedzenia zawiadamia się przedstawiciela ustawowego.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (07/08/2003 13:46:45)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (06/10/2014 12:55:47)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (14/11/2016 15:43:46)