logo
ucho   logo bip
Legitymacja dla osób niepełnosprawnych
LEGITYMACJE DOKUMENTUJĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

LEGITYMACJA

DOKUMENTUJĄCA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LUB STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

1. Podstawa prawna

   

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. z 2015 r. 1110, z późn. zm.)
 • Ważne informacje: z 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy zmieniające ww. rozporządzenie, które określiły nowy wzór legitymacji osób niepełnosprawnych  

W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

Do czasu uzyskania nowej legitymacji:
 • osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń - prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony. Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku;
 • osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia. W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (...).

Stanowisko Ministrestwa Infrastruktury i Budownictwa

2. Wymagane dokumenty dla uzyskania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności:

 • kopia (oryginał do wglądu) ostatniego prawomocnego orzeczenia 
 • fotografia o wymiarach 35 x 45 mm w formacie jak do dowodu osobistego 

 

 Wniosek o wydanie legitymacji należy złożyć w:

Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie

ul. Kościelna 5a, 64-000 Kościan

3. Opłaty

Od złożonego wniosku oraz wydanej legitymacji nie pobiera się opłat.

 

4. Dodatkowe informacje:

Legitymacja upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Na wniosek osoby zainteresowanej albo przedstawiciela ustawowego dziecka w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawnści.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (07/08/2003 15:46:32)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (06/10/2014 10:33:11)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (30/10/2017 15:45:15)