logo
ucho   logo bip
Karty parkingowe
KARTY PARKINGOWE

 

KARTY PARKINGOWE

 

1. Podstawa prawna

   

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.)

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 870 z poźn. zm.)

2. Wymagane dokumenty dla uzyskania karty parkingowej przez osobę niepełnosprawną:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej
 • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej - od 1 stycznia 2016 r.
 • kopia (oryginał do wglądu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności.    

3. Wymagane dokumenty dla uzyskania karty parkingowej przez placówkę:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej 
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej - od 1 stycznia 2016 r.
 • do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki
 • oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki i prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie organiczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

oświadczenie placówki

Wniosek o wydanie karty parkingowej osobie zainteresowanej należy złożyć osobiście do:

Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie

ul. Kościelna 5a, 64-000 Kościan

wniosek o wydanie karty parkingowej

 

Osobistego złożenia nie wymaga wniosek o wydanie karty parkingowej:

 1. osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

4. Opłaty

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.  

5. Dodatkowe informacje

Karta parkingowa uprawnia do niestosowania sie do następujących znaków drogowych::

B-1 - "zakaz ruchu w obu kierunkach"
B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”
B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”
B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”
B-35 – „zakaz postoju”
B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”
B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej num eru i daty ważności.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.   

Uwaga: Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.   

 Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od dnia 1 lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 r. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej. 

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.     

Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej. 

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.   

zasady wydawania kart parkingowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KOŚCIANIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie z siedzibą w Kościanie przy ul. Kościelnej 5a, 64-000 Kościan, reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.

2. Może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: pzon@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w pozostałym zakresie Pani/Pana zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, którego konsekwencją będzie niezałatwienie Pani/Pana sprawy.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (08/08/2003 08:04:35)
 • zaakceptowanie tresci informacji: Małgorzata Schwarz (23/06/2015 07:46:06)
 • ostatnia zmiane tresci wiadomosci: Małgorzata Schwarz (20/06/2018 13:24:09)