logo
ucho   logo bip
obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kościańskiego nr 129/2017 z dnia 22.02.2017 r.

Nr akt sprawy : ABŚ.6740.30.1.2017                                                      Kościan, dnia 27.02.2017 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
 
na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2016.353  ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U.2016.23 ze zm.)
 
podaje się do publicznej wiadomości informację 
 
o wydaniu decyzji Starosty Kościańskiego nr 129 /2017 z dnia 22.02.2017 r. 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 
dla inwestora Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Śmiglu Sp. z o.o.
dla inwestycji polegającej na: 
 

budowie mechanicznej kompostowni osadu nadmiernego oraz stanowiska płukania piasku na obiekcie oczyszczalni ścieków,

 

położonej na gruncie:

 

nr ewid. 157/1 w Koszanowie

 

 

 

Zapoznanie się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie , przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro,
pokój nr 208 .