logo
ucho   logo bip
obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kościańskiego na rozbudowę drogi w Śmiglu - ul. Morownickiej i Wodnej

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y    K O Ś C I A Ń S K I E G O

 

z dnia 6 czerwca 2018 r.

 

Na podst. art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2017.1496.)
 

Zawiadamiam

o wydaniu dnia 5 czerwca 2018 r.  decyzji nr 1/2018,  znak sprawy ABŚ.6740.42.2.2018

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

                                                      polegającej na :

rozbudowie drogi polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie

ul. Morownickiej i Wodnej w Śmiglu

                                                                                          

zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

-        Śmigiel, nr ewid. gruntów: 1715, 1673, 1674/2, 1674/1, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685/4, 1685/1, 1686, 1824, 1708/4, 1712/2, 1712/1, 1709, 140/2, 140/4, 1695, 1711, 1670/2, 1671, 1676, 1680, 1701/2, 104

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części, w związku z czym zatwierdzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.

 

Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej:

 

0001 Śmigiel

 

104

104/1, 104/2

1708/4

1708/5, 1708/6

1712/2

1712/5, 1712/6

1712/1

1712/3, 1712/4

1701/2

1701/3, 1701/4

1711

1711/1, 1711/2

1685/1

1685/5, 1685/6

1684

1684/1, 1684/2

1685/4

1685/7, 1685/8

1682

1682/1, 1682/2

1683

1683/1, 1683/2

1680

1680/1, 1680/2

1681

1681/1, 1681/2

1671

1671/1, 1671/2

1676

1676/4, 1676/5

1674/2

1674/5, 1674/6

1674/1

1674/3, 1674/4

1670/2

1670/3, 1670/4

1673

1673/1, 1673/2

 

 

W powyższym wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

-          w kolumnie nr 2 podano nr działki ulegającej podziałowi;

-          w kolumnie nr 3  podano nr działek powstałych po podziale;

-          w kolumnie nr 3 tłustym drukiem zaznaczono działki przewidziane do przejęcia na własność lub będące własnością inwestora.

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza projekt budowlany na ww. inwestycję przebiegającą  na działkach o nr ewidencyjnych gruntów :

 

-        jednostka ewidencyjna: 301105_4. Śmigiel – miasto

nr ewid. gruntów: 1715, 1824, 1686, 1709, 140/2, 140/4, 1695, 104/1, 1708/5, 1712/5, 1712/3, 1701/3, 1711/1, 1685/5, 1684/1, 1685/7, 1682/1, 1683/1, 1680/1, 1681/1, 1671/1, 1676/4, 1674/5, 1674/3, 1670/3, 1673/1 

 

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie , Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska ,

64-000 Kościan , ul. Gostyńska nr 38 , II piętro , pokój 208 ,

( tel. 0-65-512-74-28), w godzinach pracy urzędu.

 

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

 

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2017.1496)

oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2017.1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni , od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie, w Urzędzie Gminy Śmigiel ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej gminy, a także w prasie lokalnej .

              z up. STAROSTY

             /-/ podpis nieczytelny

                Beata Kownacka

      Naczelnik Wydziału Architektury 

    Budownictwa i Ochrony Środowiska