logo
ucho   logo bip
obwieszczenie o wydaniu decyzji przebudowie odcinka Stare Bojanowo – Czempiń od km 111,250 do km 131,080 w zakresie linii napowietrzno – kablowej średniego napięcia 15 kV – LPN poza terenem kolejowym

Nr akt sprawy : ABŚ.6740.25.54.2015                                                      Kościan, dnia 12.01.2017 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
 
na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2016.353  ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U.2016.23 ze zm.)
 
podaje się do publicznej wiadomości informację 
 
o wydaniu decyzji Starosty Kościańskiego nr 918 /2016 z dnia 13.12.2016 r. 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 
dla inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. , ul. Targowa nr 74 , 03-734 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Ireneusza Kota
dla inwestycji polegającej na: 
 

przebudowie odcinka Stare Bojanowo – Czempiń od km 111,250 do km 131,080 w zakresie linii napowietrzno – kablowej średniego napięcia 15 kV – LPN poza terenem kolejowym

 

przebiegającej przez grunty:

 

nr ewid. 107/2,108/2, 109/2, 110/4, 110/6,111/4, 112/28,112/26, 112/24, 112/22

112/34,112/20, 112/18, 112/16, 112/14, 113/13, 113/11, 114/4, 115/12, 652/2, 653/2, 230/5, 223/4, 222/3, 605/2, 603/2, 602/2, 601/2, 600/2, 599/2, 598/2, 213/5, 591, 187/2, 186/2, 184/2, 170/1, 183, 182, 179, 177/1, 177/2, 175, 174, 173, 172, 390/2, 391, 392/1, 393/1, 328/1, 394/45, 330/2, 394/37, 331/2, 332/2, 395, 333/2, 402/2, 413/6, 424/4, 414/1, 425/3, 427/2, 428/2,429/2, 424/6, 113/15, 414/2, 112/32, 651/2, 229/5, 185, 389, 394/42, 413/2 - Stare Bojanowo,

 

nr ewid. 136, 186/4, 137/17, 137/9, 137/10, 137/7, 137/12, 137/15, 162/14, 189/2, 137/19, 192/2 - Widziszewo,

 

nr ewid. 117/4, 116/2, 115/2, 114/2, 113/2, 111/2, 110/2, 109/2, 108/2, 81, 107/2, 80/6, 78/2, 77/2, 75/2, 74/4, 73/12, 200/2 -  Nacław,

 

nr ewid. 3930/2, 3929/2, 3927/2, 3926/2, 3925/2, 3924/2, 3923/2, 3908/2, 3922/2, 3013, 3235/2, 3235/3, 3240, 3241/2, 3245/2, 3286/1, 3286/2, 3287/2, 3285/1, 3285/2, 3273/5, 3333/6, 3333/10, 3333/8, 3337/4, 3338/3, 3339/3, 3341/9, 3343/2, 3344/2, 3346/10, 3346/8, 3346/6, 3348/4, 3364/9, 3364/13, 3861/2, 3855/1, 3852/2, 3345/4, 3919, 2972/15, 2972/20, 2971/2, 3244/6, 3274/2, 3342/2, 3364/6, 3853/2 - miasto Kościan,

 

nr ewid. 160/5, 161/2, 159/2, 42/2, 198/2, 47/2, 41/2, 48/14 - Nowe Oborzyska,

 

nr ewid. 152/20, 201/3, 146/4, 151/2, 152/29, 152/16, 152/18, 152/5, 202/4, 146/19 - Stare Oborzyska

 

nr ewid. 139/4, 141/2, 146/2, 154/2, 192, 151/2, 155/2, 158/2, 200/2, 196/5, 194, 197, 191, 190/4, 187/2, 180/2, 145/2, 191, 183/2 - Jasień

 

nr ewid. 134/3, 135/24, 132 - Piotrkowice

 

 

nr ewid. 118/4, 118/6, 112/2, 79/2, 76/2 – Nacław

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem środowiskowych warunków realizacji inwestycji wyrażonej w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 08.09.2016 r. WOO-II.4242.12.2016.JS.7 można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie , przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 208 .

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa interesantów przez pracowników prowadzących postępowanie

(osobiście i telefonicznie) odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie,

przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 205, tel. 65 512 74 28,  wew. 22 pokój 205

w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek                             -                8.00 - 16.00

- wtorek, środa, czwartek          -              10.00 - 14.00

- piątek                                         -                7.00 - 11.00

a.a.

JL