Nasza strona Główny BIP
Szukaj  
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
KARTA INFORMACYJNA
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE
ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
 
 
I. Podstawa prawna
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713),

 

II. Wymagane dokumenty
 • wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w wysokości 9.000 euro na pierwszy zgłoszony pojazd i po 5.000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do zezwolenia,
 • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy: osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzących działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy) albo oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji złożone przez te osoby,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję)
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).
UWAGA
Po uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorca przedkłada organowi udzielającemu zezwolenie wykaz pojazdów, które będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego.
 
III. Opłaty
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, II piętro
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
Za uwydanie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1.000zł.

Za każdy wydany wypis do pojazdu zgłoszonego do zezwolenia dodaje się 11% powyższej opłaty.

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę za wydanie licencji i wypisów należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie nr 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004

IV. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, pokój nr 11, parter
p. Matuszczak Barbara
tel. 0-65 512-74-36, e-mail: prawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek - piątek 7.00 - 15.00
 
VI. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

VII. Dodatkowe informacje
 • Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 • Spełnienie wymogu zdolności finansowej potwierdza się:
  a) rocznym sprawozdaniem finansowym,
  b) w drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji/wypisów z licencji wspólnotowej.
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji: Michał Bączyk
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (10 / 10 / 2013)
- zaakceptowanie treści informacji: Michał Bączyk (19 / 8 / 2015)
- ostatnią zmianę treści wiadomomości: Anna Frąckowiak (19 / 8 / 2015)
Oglądano 1237 razy
Lista wiadomości
MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY, ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY WYDANIE ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY WYMIANA PRAWA JAZDY Z ART. 15 USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI - POTWIERDZENIE UZYSKANIA KWALIFIKACJI DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM ZMIANA TREŚCI LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY/OSÓB (DOT. LICENCJI WYDANYCH PRZED 16.08.2013R.) WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY (SPEDYCJA) WYDANIE / ZMIANA TREŚCI ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO REJESTRACJA (PIERWSZA) NOWEGO POJAZDU REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY REJESTRACJA (PRZEREJESTROWANIE) UŻYWANEGO POJAZDU REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE(SAM) REJESTRACJA CZASOWA I WYDAWANIE TABLIC CZASOWYCH REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO DOKONANIE/WYKREŚLENIE ADNOTACJI O PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM DOKONANIE LUB WYKREŚLENIE WPISU DO DOWODU REJESTRACYJNEGO ADNOTACJI: HAK, L, TAXI CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU DOPISANIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA DOKONANIE ADNOTACJI EURO DOKONANIE ADNOTACJI VAT 1 - 2 DOKONANIE LUB WYKREŚLENIE WPISU O ZASTAWIE REJESTROWYM ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (POZWOLENIA CZASOWEGO) ZATRZYMANEGO PRZEZ ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGO. ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI - ART. 130a USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM WTÓRNIK LUB WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO WTÓRNIK LUB WYMIANA KARTY POJAZDU WTÓRNIK TABLIC (Y) REJESTRACYJNYCH (Z ZACHOWANIEM NUMERACJI) W PRZYPADKU ICH UTRATY LUB ZNISZCZENIA WYDANIE ZGODY NA NADANIE NUMERU NADWOZIA/PODWOZIA LUB RAMY WYDAWANIE NOWYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDU Z NOWĄ NUMERACJĄ W PRZYPADKU ICH UTRATY LUB ZNISZCZENIA WYREJESTROWANIE POJAZDU ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU ZAREJESTROWANEGO POJAZDU ZGŁOSZENIE ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH LUB DANYCH TECHNICZNYCH W ZAREJESTROWANYM POJEŹDZIE ZGŁOSZENIE ZMIANY PODWOZIA LUB RAMY POJAZDU ZMIANA ADRESU LUB SIEDZIBY WŁAŚCICIELA W DOWODZIE REJESTRACYJNYM ZMIANA NAZWISKA (IMIENIA) LUB NAZWY WŁAŚCICIELA W DOWODZIE REJESTRACYJNYM STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW WYDANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA PRZEŁUŻENIE/WYMIANA LEGITYMACJI INSTRUKTORA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW WYDANIE UPRAWNIENIA DIAGNOSTY WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WPIS / ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU